سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

چکیده

ما در جامعه­ ای زندگی می‏کنیم که اعضای آن دارای اندیشه­ها و رفتارهای متفاوت هستند و متناسب با هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه­ای را بروز می‏دهند. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران، تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. تحقیق حاضر با استفاده از نظریه­ی منش و میدان بوردیو به دنبال بررسی تأثیر سرمایه­ی فرهنگی بر ارتباطات بین فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی و به­طور خاص مدارای رفتاری می‏باشد جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی جوانان 35-18 سال شهر ساری (176996 نفر) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر از آنها به‏عنوان حجم نمونه‏ی تحقیق انتخاب شده‏اند؛ همچنین داده‏های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله‏ی نرم­افزارهای SPSSو Amos انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه­ی فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی (رفتاری) رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد؛ همچنیننتایج بیانگر آن است که رابطه­ی بین ابعاد سرمایه­ی فرهنگی و مدارای رفتاری معنی‏دار و مثبت می‏باشد. نتایج مدل ساختاری نشان می‏دهد که ابعاد سرمایه‏ی فرهنگی 28 درصد از تغییرات مدارای اجتماعی را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural capital and Social Toleration (Examination of MIMIC Model)

نویسندگان [English]

  • aliasghar firouzjaeian 1
  • mahmoud sharepour 2
  • nazanin farzam 3
چکیده [English]

We live in society whose members have different mindsets and behaviors, and show a specific reaction to different social situations. One of the principles that have a remarkable influence on improving and developing the relationships between people is toleration. The research is conducted using Bourdieu’s nature and field theory in an attempt to evaluate the effect of cultural capital on interpersonal communication with emphasis social toleration and particularly behavioral toleration. The statistical population of this study consisted of all young people (18-35 years old) in the city of Sari (176996 individuals), 400 of which were selected as the sample for the survey using Cochran Formula. Data needed for the research was obtained in the field method and by means of a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and Amos software. Results showed a significant and positive relationship between aspects of cultural capital and social (behavioral) toleration. Results of structural model test suggest that aspects of cultural capital have explained 28% of variation in social toleration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Toleration
  • Interpersonal Communication
  • Nature
  • Field
  • Cultural capital
  • MIMIC Model
ادیبی­سده، مهدی؛ رستگار، یاسر و بهشتی، سید صمد (1391). "تبیین جامعه‌شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی"، فصلنامه‏ی رفاه اجتماعی، سال 13، شماره‏ی 50.##
 
ببی، ارل (1386). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی)، ترجمه‏ی رضا فاضل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). ##
 
بهشتی، سید صمد و رستگار، یاسر (1391). "تبیین جامعه‌شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن بین اقوام ایرانی"، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 5. ##
 
بهمن‌پور، ثریا (1378). رابطه‏ی نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی، پایان‌نامه‏ی کارشناسی ‌ارشد، رشته‏ی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشکده‏ی علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی. ##
 
بوردیو، پییر (1380). نظریه‏ی کنش، ترجمه‏ی مرتضی مردی­ها، تهران: نقش و نگار. ##
 
جهانگیری، جهانگیر و افراسیابی، حسین (1390). "مطالعه‏ی خانواده‌های شهر شیراز در زمینه‏ی عوامل و پیامدهای مدارا"، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 22، شماره‏ی 3. ##
 
دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغت‌نامه‏ی دهخدا (زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی)، مجموعه چهارده جلدی؛ (چاپ اول از دوره‏ی جدید)، تهران: مؤسسه‏ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ##
 
ریتزر، جورج (1377). نظریه‏ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه‏ی محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز. ##
 
سادا ژاندرون، ژولی (1378). تساهل (در تاریخ اندیشه‏ی غرب)، ترجمه­ی عباس باقری، تهران: نشر نی. ##
 
سرشماری عمومی ‏نفوس و مسکن (1390). ##
 
شارع‌پور، محمود؛ آزاد ارمکی، تقی و عسگری، علی (1388). "بررسی رابطه‏ی سرمایه‏ی اجتماعی با مدارا بین دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی"، فصلنامه‏ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‏ی 10، شماره‏ی 1. ##
 
شریفی، سمیرا (1392). بررسی سنجش‌ میزان مدارای ‌اجتماعی بین شهروندان 18 تا70 سال ساکن شهر تهران، پایان‌نامه‏ی کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشکده‏ی علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س). ##
 
شوماخر، رندال و ریچارد، لومکس (1388). مقدمه­ای بر مدل­سازی معادله‏ی ساختاری، ترجمه‏ی وحید قاسمی، تهران: جامعه­شناسان. ##
 
علیزاده، محمد جواد (1387). مطالعه‏ی مدارای اجتماعی و رابطه‏ی آن با سرمایه‏ی فرهنگی بین افراد 50-15 ساله شهر همدان، پایان‌نامه‏ی کارشناسی ‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ##
 
غرائی، بنفشه؛ عاطف وحید، محمد کاظم و دژکام، محمود (1384). "راهبردهای مدارای نوجوانان تهرانی در وضعیت‌های مختلف هویتی"، فصلنامه‏ی رفاه اجتماعی، سال 5، شماره‏ی 19. ##
 
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق. ##
 
فکوهی، ناصر (1381). تاریخ و اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نشر نی. ##
 
قاسمی‏، یارمحمد و نامدار جویمی، احسان (1393). "بررسی رابطه‏ی سرمایه‏ی فرهنگی و سرمایه‏ی نمادین فرهنگی (مطالعه‏ی موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)"، فرهنگ ایلام، دوره‏ی 15، شماره‏ی 44 و 45. ##
 
مقتدایی، فاطمه (1389). بررسی و سنجش میزان مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن (جامعه‏ی شهری اهواز)، پایان‌نامه‏ی کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ##
 
منصورفر، کریم (1385). روش‌های آماری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ##
 
نادعلی نجف‌آبادی، مریم (1387). بررسی رابطه‏ی بین سرمایه‏ی فرهنگی و بردباری اجتماعی (مطالعه موردی: شهر نجف‌آباد)، پایان‌نامه‏ی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان. ##
 
Agius, E. Ambrosewicz, J. (2003). Towards culture of tolerance and peace, International Bureau for Children’s rights.
 ##
Bourdieu, P .(1986) .The forms of capital, J. Richardson (Ed) handbook of theory and research for the sociology of education (New York, Greenwood). ##
 
Bourdieu, P. (1989). Distinction: A social critique of the judgment of taste. London: Routledge##
 
Bourdieu, P .(1996). The Rule of Art: Genesis & Structure of the Literary Field, Translated by Susan Emanuel, Polity Press. ##
 
Cigler, A. J., Mark, R. (2002) .“The extensiveness of group membership and social capital: The impact on political tolerance attitudes”, Political Research Quarterly,Vol, 55,17-25. ##
 
Dennis, Y .(2007). Tolerating on faith: Lacke, Williams and the Origins of Political Toleration, Dissertation, Departmant of Political Science, Duke University. ##
 
Dijker, A. M., Koomen, W. (1997) .Stigmatization, Tolerance and Repair: Anintegrative psychological analysis of responses to deviance, Cambridge, University Press. ##
 
Halpern, L. W. (2003) .“The effect of higher education tolerance: An investigation of political and cultural attitudes of college students”, Academic Forum, 21, 90-130.
##
Hazama, Y. (2010). Determinants of political tolerance: A literature review, Institute of developing economies, Jetro.
 ##
King, P. (1976). Toleration, London, George Allen and Unwin.
Lyness, D. (2006) .Teaching Your Child Tolerance, Available at: <http:www.kidshealth.org/ essay/Tolerance.html>.##
 
Munawar Ismail, A. (2012). “Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience”, International Journal of Islamic Thought Vol. 1. ##
 
NecciDineen, J. M. (2001). The impact of political participation on political tolerance in America, Doctoral Dissertations, Department of Sociology, University of Connecticut.
Parker, J .(2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press. ##
 
Peterson, S .(2003). Tolerance. Available at :<http: www. beyondintrac tabiliti.org/ essay/ Tolerance.html>.##
 
Pinto, L. (1996). “The Theory of Field & Sociology of Literature: Reflections on the Work of Pierre Bourdiou”, in International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 32, No. 2, 1996, 177-186. ##
 
Siisianen, M .(2000). The concept of social capital: Bourdieu vs. Putnam, Department of social science and philosophy. Paper presented at ISTR Fourth International Conference. ##
 
Sintang, S. Khambali, Kh .(2013). “The culture of tolerance in families of new Muslims convert”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol 15, 1665-1675. ##
 
UNESCO (1995). Declaration of principles on tolerance, General conference of UNESCO at its twenty eight sessions in Paris. ##
 
Volhardt, J. Miggacheva, K. Tropp, L. (2008). Social cohesion and tolerance for group difference, Handbook on building culture of peace. ##