تاثیر اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی اسلامی بر توسعه پایدار شهر جدید اندیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد

چکیده

مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی است.هدف این پژوهش شناخت تاثیر اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی اسلامی بر پایداری شهر جدید اندیشه با استفاده از دیدگاه بوردیو و لئونارد دهل است.
پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه رابطه ای بین تاثیرات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگیِ بازار بزرگ ایرانی- اسلامی(هنگام ساخت و اتمام ساخت)و پایداری شهر جدید اندیشه وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف پروژه بازار بزرگ ایرانی- اسلامی بر و پایداری شهر جدید اندیشه کدامند؟ به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار سنجش،پرسشنامه پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت است. بحث اعتبار محتوایی CVR ابزار سنجش 83/0 است و سنجش روایی سازه ای با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و آماره KMO برابر 90/0 بدست آمده که در سطح بالا و نشان از همبستگی گویه های مقیاس است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 524 نفر ساکنین شهر اندیشه و کسبه محل می باشند.شیوه نمونه گیری بر اساس شیوه سیستماتیک انجام شده است.ب
یافته های پژوهش نشان می دهد که در هنگام ساخت، متغیر تاثیر اقتصادی با میزان 14/0 و متغیر تاثیر اجتماعی با میزان 18/0و متغیر تاثیر فرهنگی با میزان 21/0،متغیر وابسته پایداری شهر اندیشه را مورد پیش بینی قرار می دهد و در پایان ساخت، متغیر تاثیر اقتصادی با میزان 19/0 و متغیر تاثیر اجتماعی با میزان 15/0و متغیر تاثیر فرهنگی با میزان 31/0،متغیر وابسته پایداری شهر اندیشه را مورد پیش بینی قرار می دهد.بنابراین متغیر فرهنگی بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of social, economic and cultural Islamic Persian Market On Andishe new town sustainability

چکیده [English]

This paper is the result of research projects.This study aimed to identify the impact of social, economic and cultural sustainability of Islamic Persian Market using Bourdieu's perspective and a Leonard Duhl.
Survey asking what the relationship between the impact of social, economic and cultural market Persian - Islam (during the construction and completion of construction) and the stability of the new town idea there?Strengths and weaknesses of major market projects in Iran - Islamic Thought and sustainability are the new city?
Methodology of the survey instrument, a questionnaire based on a Likert scale of five options.
Content validity assessment, 83/0, and construct validity using factor analysis and statistical techniques to 90/0 at the top and shows the correlation between the scale items.The subjects in this study were 524 local residents and shopkeepers of ideas are.Sampling method is based on systematic manner.
To test the hypotheses and to test the regression model, the fit indices of LISREL software is used
Our findings indicate that during construction, the economic impact of variable rate 14/0 and variable social impact with 18/0 and varying cultural impact of 21/0, the dependent variable to be predicted resilience of Thought. At the end of construction, the economic impact of variable rate 19/0 and variable social impact with a rate of 15/0 and cultural impact of variable rate 0/31, the dependent variable can be predicted resilience of Thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sustainable city"
  • "Islamic"
  • "Persian Market"
اذانی، مهری و همکاران (1392). "بررسی شاخص‌های توسعه­ی پایدار محله­ای منطقه­ی 13 اصفهان"، مجله­ی برنامه­ریزی فضایی، سال سوم، شماره­ی دوم، پیاپی 9، تابستان.##
پاپلی یزدی، محمد حسین (1382). نظریه­های شهر و پیرامون، تهران: سمت. ##
تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم (1392). "توسعه­ی پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر بر آن (مطالعه­ی موردی: شهر کرمانشاه)"، مجله­ی مطالعات جامعه­شناختی شهری، سال سوم، شماره­ی ششم، بهار. ##
توکلی، زهره (1392). "بررسی شاخص­های توسعه­ی پایدار محله­ای منطقه­ی 13 اصفهان"، مجله­ی برنامه­ریزی فضایی، سال سوم، شماره­ی دوم، پیاپی 6، تابستان. ##
حبیبی، سید محسن (1380). "چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوان­بندی محله"، نشریه­ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره­ی 13. ##
ریترز، جورج (1380). نظریه­ی جامعه­شناسی در دوره­ی معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. ##
سرور، رحیم و موسوی، میرنجف (1390). "ارزیابی توسعه­ی پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی"، نشریه­ی جغرافیای انجمن جغرافیای ایران، دور جدید، سال نهم،  شماره­ی 28. ##
عزیزی، محمدمهدی (1385). "محله­ی مسکونی پایدار؛ (مطالعه­ی موردی: نارمک)"،  نشریه­ی هنرهای زیبا، شماره­ی 27. ##
عنبری، موسی و ملاکی، احمد (1390). "بررسی آثار اجتماعی قطب‌های رشد صنعتی بر توسعه­ی پایدار محلی، (مطالعه­ی موردی: قطب رشد صنعتی عسلویه)"، مجله­ی توسعه­ی روستایی، دوره­ی سوم، شماره­ی 2. ##
مشکینی، ابوالفضل و همکاران (1392). "تحلیل فضایی سنجش توسعه­ی پایدار اجتماعی شهری (مطالعه­ی موردی: مناطق 22 گانه­ی شهر تهران)"، مجله­ی جغرافیا، دوره­ی جدید، سال یازدهم، شماره­ی 39، زمستان. ##
 
Arnold, Steven. H. (1993). “Sustainable Development: A Solution to the Development Puzzle?”, Development (Journal of SID), Vol. 2, No.3. ##
Barton, H. & et al (2003). “Shaping Neighborhoods: A guide for health, sustainability and vitality”, Spon Press, London and New York. ##
Brohman, J. (1996). Popular Development, London: Blackwell Publishers. ##
Dempsey, N., Brown, C. Bramely. G. (2012). “The key to sustainable urban development in uk cities?”, The influence of density on social sustainability, Volume 77, Progress in planning, N77, pp89-141 ,www.elsevier.com/ locate/ pplann. ##
Diaz, R. A. (2011). “Planning for sustainable development: strategic alignment in Peruvian region and cities”, futures 43.pp 908-918, jurnal homepage: www.elsevier.com/locatelfutures. ##
Duhl, L. (1978). Planning For and getting a healthy City, Health Education unit. ##
Duhl, L. (1985). The healthy city: Its Function and its future, Health promotion, oxford university press. ##
Shen, L. Y. & et al (2011). “The application of urban sustainability indicators-A comparison between various practices”, Habitat International 35. pp. 17-29, Journal homepage: www. elsevier.com/locate/habitatint. ##