بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 معاون فرهنگی آموزش و پرورش (دبیرستان) شهرستان دزفول

چکیده

هوش عاطفی به­عنوان عامل موفقیت در بسیاری از جنبه­های زندگی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفه­های آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش­های توصیفی و همبستگی به گردآوری داده­ها پرداخته شده است. برای جمع­آوری داده­های این پژوهش از پرسشنامه­ی استاندارد شده­ی هوش هیجانی سیبریا شیرینگ و به­عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جامعه­ی آماری مورد مطالعه شامل 1829 نفر دانشجو بود. که 358 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای از این جامعه انتخاب گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که: 1- بین میزان هوش هیجانی و تمام مؤلفه­های آن بارشد تحصیلی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد، 2- میانگین نمره­ی دختران در مؤلفه­های خودانگیزی و خودکنترلی هوش هیجانی از میانگین نمره­ی پسران در این مؤلفه­ها بیشتر است، 3- بین میانگین نمره­ی پسران و میانگین نمره­ی دختران در دیگر مؤلفه­های هوش هیجانی تفاوتی معنی­داری وجود ندارد، 4- میانگین نمره­ی میزان رشد تحصیلی پسران و دختران تفاوت معنی­داری ندارند. روندهای کلی نشان می­دهند که علاوه بر     توانایی­های شناختی، با آموزش مهارت­های هوش هیجانی و پرورش      مؤلفه­های آن در دانشجویان می­توان مهارت­های تحصیلی آنان را به میزان چشم­گیری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement among Students

نویسندگان [English]

  • alireza kia 1
  • azam heydari 2
چکیده [English]

This study investigates the relationship between emotional intelligence and its components with academic growth of students. This research is practical and uses descriptive and inferential statistics techniques to examine the hypotheses of this study. The data used in this study were collected using questionnaires.  A self-made questionnaire was developed to collect personal and demographic data. Further, Sibria-Shrink's questionnaire was adapted to measure emotional intelligence and academic growth of the students. The study population consisted of 1829 students majoring in government and industrial management at the Islamic Azad University of Shoushtar. The sample consisted of 358 students that were selected using the cluster sampling technique. The analysis of the data using descriptive and inferential statistics (Pearson's correlation and comparing the averages) showed that: 1. emotional intelligence and its components correlate significantly and positively with the academic growth of the students, 2. The average scores of "motivation" and "self-control" components of emotional intelligence of the female students were higher than those of the male students, respectively, 3. The average scores of the other emotional intelligence components of the students did not differ significantly between the male and female groups, 4. the average academic growth of the male group and the female group did not differ significantly, and 5. general trends suggest that the academic growth of the students can be increased significantly by training them in enhancing their emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Academic Growth
  • empathy
  • Social Consciousness
  • social skills
اسدی، جوانشیر؛ برجعلی، احمد و جمهری، فرهاد (2008). "رابطه­ی بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو"، تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، جلد 6، شماره­ی 22. ##
افروز، غلامعلی و شیخ­زاده، ابراهیم (1390). "بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با شادمانی اجتماعی در نوجوانان تیز هوش مقطع راهنمایی مدارس شهر تهران"، مجله­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران، سال سوم، شماره­ی دوم. ##
بنی­هاشمیان، کورش؛ بهرامی، هادی و مؤذن، منصور (1389). "رابطه­ی سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان"، مجله­ی علوم رفتاری، دوره­ی 4، شماره­ی 1. ##
تمنایی­فر، محمدرضا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز و سلامی محمدآبادی، فاطمه (1389). "رابطه­ی هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره­ی 56. ##
ثمری، علی­اکبر و طهماسبی، فهیمه (1386). "بررسی رابطه­ی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان"، فصلنامه­ی اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره­ی 35 و 36. ##
حسن­زاده، رمضان و ساداتی کیادهی، سید مرتضی (2010). "بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت­شناختی آن­ها"، پژوهشنامه­ی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره­ی بیستم. ##
خائف الهی، احمدعلی و دوستار، محمد (1382). "ابعاد هوش هیجانی"، مدیریت و توسعه، شماره­ی 18. ##
خلیلی آذر، هایده (1386). "مقایسه­ی هوش هیجانی دانش­آموزان تیزهوش و عادی و رابطه­ی آن با پیشرفت تحصیلی"، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره­ی 14. ##
سبحانی­نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان، تهران، یسطرون، 22. ##
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ کیوان­زاده و محمد، کیوان­زاده، هدیه (1386). "رابطه­ی فعالیت تحصیلی، انگیزه­ی پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی   دانش­آموزان"، مجله­ی روان­شناسی و علوم تربیتی، سال 37، شماره­ی 1. ##
منصوری، بهزاد (1380). بررسی روایی و پایایی آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. ##
نازی دیزجی، سجاد (1391). "بررسی رابطه­ی هوش هیجانی و مهارت­های طراحی در دانشجویان معماری"، نشریه­ی فناوری آموزش، سال هفتم، جلد 7، شماره­ی 2. ##
نوری امام­زاده­ای، اصغر و نصیری، حبیب­اله (1384). هوش عاطفی در زندگی روزمره، سیاروچی، فورگاس، مایر (مؤلفین)، نشر نوشته، اصفهان. ##
 
Adeyemo, D. A. (2007). “Moderating Influence of Emotional Intelligence on the Link Between Academic Self-efficacy and Achievement of University Students”, Psychology Developing Societies December, vol. 19 no. 2 199-213. ##
Bar-on‚ R. (1999). The emotional quotient inventory (EQ-I): Technical and Manual‚ Toronto‚ Canada: Multi-Health Systems‚ Inc. ##
Bar-on‚ R. (2005). The Bar-on Model of Emotional Social Intelligence; www.eiconsortium.org. ##
Bar-on‚ R; Parker‚ J. D. A. (2000). The handbook of Emotional intelligence: theory‚ development‚ assessment‚ and application at home‚ school‚ and in the work place; San Francisco: Josses-Bass. ##
Gardner H. (1983). “Frames of mind: the theory of multiple”, intelligences. New York: Basic Books, 86-91, 155. ##
Goleman‚ D. (1995). Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ‚ New York‚ Bantam Books.
Goleman‚ D. (1998). Working with Emotional intelligence‚ Bloomsbury Publishing‚ London. ##
Kashani, L, Azimi. L, Vaziri. Sh. (2012). Relationship between Emotional Intelligence and Educational Achievement, International Conference on Education and Educational Psychology. ##
Mayer‚ JD; Salovey‚ P. & Carso‚ D. R. (2000). “Competing Models of Emotional Intelligence”‚ Combridge New York‚ PP. 396-420. ##
Mehdiabadi, F., Arabmofrad, A., Mahfoozi Fard, S. (2016). “Scrutinizing the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Performance in Foreign Language Learning”, Journal of Applied Linguistics and Language Research, Volume 3, Issue 3, pp. 86-101. ##
Parker, J. D. A., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J., & Majeski, S. (2004). “Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university”, Personality and Individual Differences, 36, 163-172. ##
Petrides, K.V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). “The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school”, Personality and Individual Differences, 36, 277-293. ##
Rosalind Prabha, M. (2015). “Emotional intelligence as a correlate of academic achievement among first, year degree students in Puducherry”, India International Journal of Current Research and Academic Review, 3(6):259-263. ##
Rozell, E. J., Pettijohn, C. E., & Parker, R. S. (2002). “An empirical evaluation of emotional intelligence: The impact on management development”, Journal of Management Development, 21, 272-289. ##
Wong‚ C & Law‚ KS‚ (2002). “The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study”‚ Leadership Quarterly‚ 13(3)‚ 243-274.##