فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 مربی؟ کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مطالعه­ی حاضر تحلیل روند فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در مناطق شهری و روستایی استان کرمان (1392-1363) بود. در این مطالعه با استفاده از داده­های پیمایش هزینه ـ درآمد خانوارهای کشور، خانوارهای دارای کودک در استان کرمان به چهار گروه سنی تفکیک شد و با استفاده از رویکرد "معصومی و لوگو" و استفاده از شاخص FGT (فوستر، گریر و توربک)      سنجه­های فقر چند بعدی مورد اندازه­گیری قرار گرفتند. در انجام محاسبات از نرم­افزارهای Stata11 و Excel بهره گرفته شد.نتایج مطالعه نشان داد نرخ فقر چند بعدی در سال­های مختلف مطالعه هم در مناطق شهری و هم روستایی با نوسانات زیادی همراه بوده است. بالاترین میزان فقر در مناطق شهری مربوط به سال 1388 بود. در مناطق روستایی علاوه بر این سال در سال 1368 برخی  گروه­های سنی فقر چند بعدی بالایی داشتند. در طول برنامه­ی توسعه­ی اول تا سوم در مناطق روستایی و شهری استان شاهد کاهش نرخ و شدت فقر چند بعدی بودیم، اما این روند در طول برنامه­ی چهارم توسعه­ی افزایشی بود. هم در مناطق روستایی و هم شهری استان در دوره­ی اخیر (منتهی به سال 1392) نرخ فقر چند بعدی کاهش داشت اما شکاف فقر با نوساناتی همراه بود. در مجموع نرخ و شدت فقر چند بعدی در مناطق روستایی استان بیشتر از مناطق شهری بوده است که این امر بیانگر آن است که در طول برنامه­های توسعه­ی سیاست­های منسجم و هدفمندی برای رفع محرومیت­های چندگانه به­خصوص در مناطق روستایی استان اتخاذ نگردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multidimensional Poverty of “Child within Household” in Kerman Province: A Cohort Approach: 1984-2012

نویسندگان [English]

  • mehdi nosratabadi 1
  • esmaeil charkhlou 2
  • zohreh halvaeipour 3
چکیده [English]

This study attempts to investigate multidimensional poverty of child within household in rural and urban area of Kerman province during 1984-2012. In this trend study we used the statistical data on household for measuring multi-dimensional poverty indices, in the current study information theory approach, as formulated by Maasoumi and Logo, and weak focus approach on poverty of this approach was employed in measuring multidimensional poverty. For analyzing data we used stata and excel software. The multidimensional poverty rate was different across the age groups in urban and rural households with child and is associated with large fluctuations. The highest rate of poverty in urban households was found in 2009. During the first and third development plan in rural and urban areas we have seen a decline in the rate and severity of multidimensional poverty. This trend has increased fourth development plan period (2004-2009). Multidimensional poverty rate of the age groups in 2012 (beginning of the fifth development program) has decreased but poverty gap had associated with fluctuation, in both rural and urban area of province. The present study showed that totally multidimensional poverty was higher and more severe in rural areas compared to urban areas. Research findings can have implications for policy makers about seeking of efficient and effective policies in the field of child welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Multidimensional Poverty
  • Information Theory
  • FGT Index
ارشدی، علی و کریمی، عبدالعلی (1392). "بررسی فقر مطلق در ایران در سال­های  برنامه­ی اول تا چهارم توسعه"، فصلنامه­ی سیاست­های راهبردی و کلان، دوره­ی 1،  شماره­ی 1. ##
افتخاریان، پونه و سلیمی­فر، مصطفی (1393). "بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان و مقایسه­ی آن با کل کشور"، پژوهشنامه­ی اقتصادی، دوره­ی 14، شماره­ی 54. ##
خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل (1388). "اندازه­گیری شاخص­های فقر بر اساس عملکرد تغذیه­ای خانوارهای ایرانی"، پژوهشنامه­ی اقتصادی، سال نهم، شماره­ی سوم. ##
خلج، سکینه و یوسفی، علی (1393). "پهنه­بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران"، فصلنامه­ی برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره­ی 18، شماره­ی 4. ##
عباسیان، عزت­الله و محمودی، وحید (1391). فقر کودک در ایران، پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ##
کلاهدوز، فریبا و نجفی، فرید (1390)، سامانه­ی ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در ایران و تدوین نقشه­ی وضعیت امنیت غذایی در کشور (پژوهش سمپات)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ##
نصرت­آبادی، مهدی؛ عبدالهی، احمد؛ راغفر، حسین و صالحی، مسعود (1390). "وضعیت فقر در استان کرمان: 1385-1368"، فصلنامه­ی رفاه اجتماعی، دوره­ی 11، شماره­ی 42. ##
یزدان­پناه، محدثه و راغفر، حسین (1389). "محاسبه­ی شاخص­های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386-1363)"، فصلنامه­ی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره­ی 35. ##
 
Apablaza M, Yalonetzky G. (2011). Measuring the dynamics of multiple deprivations among children: the cases of Andhra Pradesh, Ethiopia, Peru and Vietnam. OPHI, University of Oxford.
Atkinson, A. B. (2003). “Multidimensional Deprivation: Contrasting Social Welfare and Counting Approaches”, Journal of Economic Inequality;1: 51-56. ##
Ben-Arieh A. (2000). “Beyond Welfare: measuring and monitoring the state of children - new trends and domains”, Social Indicators Research; 52(3):235-57. ##
Bradbury B, Jenkins S, Micklewright J. (2001). “The Dynamics of Child Poverty in Industrialised Countries”, Cambridge: Cambridge University Press. p. 92–134. ##
Brooks-Gunn J., Duncan G. (1997). “The Effects of Poverty on Children”, The Future of Children; 7(2):55-71. ##
Chakravarty, S. R., & D., Ambrosio, C. (2013). A family of unit consistent multidimensional poverty indices Poverty and Social Exclusion around the Mediterranean Sea, Springer: 75-88.
Corak M. (2001). Principles and practicalities for measuring child poverty in rich countries. Luxembourg: Luxembourg Income Study: Working paper, 2005. ##
Findlay J., Wright R. (1992). Gender, poverty and intra-household distribution of resources. Luxembourg: Luxembourg Income Study.: Working paper. ##
Foster JE, Greer J., Thorbecke E. (1984) “A class of a decomposable poverty measures”, Econo-metrica; 52(3):761–765.
Foster, J., Joel, T. E. (2010). “The Foster-Greer-Thorbecke (FGT) poverty measures: 25 years later”, Journal of Economic Inequality, 8(4):491-524. ##
Haughton J, Khandker S. R. (2009). Handbook on poverty and inequality, Washington, DC, World Bank. ##
Maasoumi, E. Lugo, M. A. (2006). “The Information Basis of Multivariate Measurement, ed. by N. Kakwani and J. Silber, New York: Palgrave-MacMillan, Poverty Assessments”, in Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty. ##
Ravallion, M. (1996). “Issues in measuring and modeling poverty”, The Economic Journal; 106(438): 1328-1343. ##
Sen, A. (1993). Capability and Well-being, in M.C Nussbaum and A.K Sen (Eds), the Quality of Life, Oxford Claredon Press.
Sen, A. K. (1976). “Poverty: an ordinal approach to measurement”, Econometrica; 44(2), 219–231. ##
Townsend P. (1993). The International analysis of Poverty, Harvester Wheatsheat, London, UK. ##