شناسایی شاخص‌های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت (مطالعه موردی: وزارت کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات واحد الکترونیک تهران

چکیده

حرکت جهانی در کشورهای توسعه‌یافته برای تغییر ساختار نهاد حاکمیتی دولت، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره‌گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت می‌باشد؛ به همین منظور پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، با استفاده از نظریات صاحب‌نظران، عوامل و شاخص‌های هوشمندسازی تعیین شد. سپس پرسشنامه‌های مقایسات زوجی برای نظرسنجی خبرگان آماده و روایی محتوای پرسشنامه توسط 9 نفر از خبرگان تأیید شد. پس از تهیه­ی پرسشنامه مقایسات زوجی به روش گلوله­برفی، در نهایت 6 پرسشنامه تکمیل‌ شده بدست آمد و بر اساس ماتریس‌های مقایسات زوجی تلفیقی آن‌ها و با کمک نرم‌افزار اکسپرت چویس وزن عوامل و شاخص­ها و در نهایت وزن نهایی شاخص‌ها تعیین شد. بر اساس نتایج پژوهش، اولویت و وزن 8 عامل اصلی به ترتیب عبارت‌اند از: فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزن 6/20%، منابع انسانی با وزن 68/17%، حقوقی با وزن 12/15%، اقتصادی با وزن 11/15%، سیاسی با وزن 56/10%، امنیتی و نظامی با وزن 05/9%، فرهنگی ـ اجتماعی با وزن 84/7% و عمرانی و زیست‌محیطی با وزن 28/6%. اولویت شاخص­ها نیز مشخص شدند و بر اساس آن پیشنهادات اجرایی جهت هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی به وزارت کشور ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Key Indicators of Intelligent State Sovereignty Institutions (Case Study: Ministry of Interior)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mardani 1
  • elaheh mansouri 2
چکیده [English]

In developed countries, a global movement has emerged to change the structure of state sovereignty institutions, with the transformation of societies from traditional to knowledge-based societies and the use of modern communication conditions. The main purpose of this study was to identify the key indicators of a intelligent state sovereignty institutions; so, after reviewing the available theoretical literature, the criteria and indicators of smart society were identified; then, paired comparison questionnaires were prepared for the survey of experts, and content validity of the questionnaire was confirmed by 9 experts; finally, 6 completed questionnaires were obtained after preparing paired comparison questionnaire using the snowball method, and Index and sub-index weight and the final index weight were determined based on Matrix of their combined paired comparisons and using the Expert Choice Software. Based on the results, the weight of 8 main indicators are as follows: ICT 20.6%, HR 17.68%, Legal 15.12%, economic 15.11%, political 10.56%, military and security 9.05%, socio-cultural 7.84%, and construction and environmental 6.28%. The priorities of sub-criteria were identified, based on which executive proposals were presented to the Ministry of Interior for smart state sovereignty institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Society Indicators
  • the Ministry of Interior
  • the State Sovereignty Institutions
آذر، عادل، و رجب‌زاده، علی (1393). تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه دانش. #
بانک، مرتضی (1393). "هوشمندسازی؛ اصلی‌ترین ابزار برای تحقق دولت دانا"، مجله­ی فناوری شهرآرا، 1489. #
پورعزت، علی‌اصغر و طاهری عطار، غزاله (1385). "مبانی استقرار و توسعه‌ی دولت هوشمند"، نشریه‌ی فرهنگ مدیریت، 14(13). #
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1392). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ هشتم)، تهران: انتشارات صفار. #
رزمی، محمدجواد و صدیقی، سمیه (1391). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه‌ی انسانی، خمینی‌شهر: چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی. #
رهنما، محمدرحیم و حیاتی، سلمان (1392). "تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مشهد"، فصلنامه‌ی مطالعات برنامه‌ریزی شهری، 1(4). #
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1393). روش­های تحقیق در علوم رفتاری چاپ بیست و ششم، تهران: نشر آگه. #
مهرگان، محمدرضا (1392). پژوهش عملیاتی پیشرفته (چاپ چهارم)، تهران: نشر کتب دانشگاهی. #
 
Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). “Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector”, Government Information Quarterly, 31, I1-I8. #
http://sajat.mporg.ir/.#
Hwang, C. L., & Yoon, K. (2012). Multiple attribute decision making: methods and applications a state-of-the-art survey (Vol. 186), Springer Science & Business Media. #
Savoldelli, A., Codagnone, C., & Misuraca, G. (2014). “Understanding the e-government paradox: Learning from literature and practice on barriers to adoption”, Government Information Quarterly, 31, S63-S71.#