رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در ادارات دولتی شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشانسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شرکتدادنکارکنانسازمانبویژهنیروهایمتخصصدرفرایندتصمیم­گیریو تغییر و تحولاتسازمانیو برنامه­ریزی­هایآموزشیبرایارتقایعلمیآنان موجبمشارکتکارکناندرنتیجهافزایشرضایتشغلیآنانمی­گردد. این پژوهش به بررسی رابطه­ی بین مشارکت کارکنان با رضایت شغلی در اداره­های دولتی شهر بندرعباس در سال 1392 می­پردازد؛ تعداد 384 نفر از کارکنان بعنوان نمونه­ی تحقیق انتخاب شدند. از لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می­باشد و از روش پیمایش استفاده می­شود و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد مشارکت کارکنان رابطه­ی معناداری با رضایت شغلی کارکنان دارد و از بین ابعادش؛ مشارکت در هدف­گذاری، تصمیم­گیری، حل مشکلات، تغییر و تحولات، برنامه­ریزی، نظارت و کنترل و همکاری و فعالیت­های داوطلبانه، رابطه­ی مثبت و معناداری با متغیر وابسته وجود دارد ولی با ابعاد مشارکت در تفویض اختیارات و تقسیم کار و مشارکت در ارزیابی رابطه وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای مستقل توانسته­اند 52/0 درصد از تغییرات رضایت شغلی را ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Relationship with Job Satisfaction within Governmental Organizations of Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • mohammad akbari 1
  • nafiseh amirmahmoudi 2
1
2
چکیده [English]

This study investigates the relationship between employees' participation and job satisfaction among the governmental organization of Bandarabbas city in 2013. Number of 384 employees selected as the sample of the research. This study is a correlational one and uses survey. Finding of the research indicated that employee participation has significant relationship with their job satisfaction and especially aspects of the employee participation such as participation at targeting, decision making, problem solving, changes, planning, control, cooperation and voluntary activities indicated significant relationship with dependent variable but didn’t show any relationship with participation aspects of authority resignation, division of labor and participation in evaluation. The regression result showed that independent variables could explain 56 percent of job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Job
  • Job Satisfaction
  • Participation Management
ازکمپ، استیوارت (1370). روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه­ی ف. ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، تهران. #
اسدی شیرین، گلباغ (1387). بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی اجتماعی و رضایت شغلی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. #
آصفی، احمدعلی (1387). بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره­ی کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت ورزشی، دانشکده­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران. #
امین، محمدرضا و صالح اولیاء، محمد (1380). اجرای نظام پیشنهادها اولین گام در جهت استقرار TQM در یک دانشگاه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی نظام مدیریت مشارکتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران. #
برومند، نادر (1383). گام به گام به سوی مدیریت مشارکت­جو با نگرش کاربردی، نشر ارکان، تهران. #
چوپانی، هیرش (1389). بررسی رابطه­ی مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط استان کردستان، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. #
حسن­زاده، رمضان و همکاران (1384). "اثر مدیریت مشارکتی بر بهره­وری و نوآوری در سازمان‌ها"، فصلنامه­ی علوم تربیتی و زمینه­های وابسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره­ی اول، شماره­ی 1. #
حضوری، محمدجواد (1385). "بررسی رابطه­ی مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر کارکنان دانشگاه پیام نور و ارائه­ی راه کارهای استقرار نظام پیشنهاد"، پیک نور، سال ششم، شماره­ی اول، بهار. #
خدایاری­فرد، محمد و همکاران (1388). سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران و ارائه­ی الگوی مداخله­ی روان­شناختی به منظور ارتقای آن، گزارش طرح پژوهشی بانک صادرات ایران. #
درخشان، رستم (1389). "نقش و جایگاه مدیریت مشارکتی در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان"، مجله­ی معرفت، شماره­ی 54. #
دیویس، کیت و نیواستورم، جان (1375). رفتار انسانی در کار «رفتار سازمانی»، ترجمه­ی محمدعلی طوسی، مرکز آموزش دولتی، تهران. #
راهی، پوریا (1385). بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت بهره­برداری نفت و گاز آغاجری، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد. #
زالی، زهرا (1376). بررسی رابطه­ی نظرات دبیران در مورد رضایت شغلی و مشارکت آن­ها در تصمیم­گیری در دبیرستان­های دخترانه­ی عادی شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. #
سپهری، محمدرضا (1383). نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی، روزنامه­ی همشهری. #
سیدعامری، میرحسن؛ کریمی، وریا و کاشف، میرمحمد (1388). "رابطه­ی جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان­های کردستان و کرمانشاه"، نشریه­ی پژوهش در علوم ورزشی، شماره­ی 23. #
شفیع­آبادی، عبدالله (1376). راهنمایی و مشاوره­ی شغلی و حرفه­ای، انتشارات رشد، تهران. #
صاری­خان، محمود (1379). "بررسی میزان مشارکت کارکنان در اداره­ی امور و رابطه­ی آن با رضایت از کار در بیمارستان شهید مدنی تبریز"، فصلنامه­ی بیمارستان، شماره­ی 5. #
کنتز، هارلود (1373). اصول مدیریت، ترجمه­ی علی­اکبر فرهنگی و محمدعلی طوسی، جلد دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران. #
لباف، حسین و رنجبر، رحیم (1381). "بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان"، فصلنامه­ی مطالعات مدیریت، شماره­ی 35 و 36. #
میرسپاسی، ناصر. (1379). "نظام شورایی یا مدیریت بر مبنای مشارکت"، نشریه­ی اداره­ی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره­ی 54. #
میرکمالی، سید محمد و ملکی­نیا، عماد (1387). "بررسی رابطه­ی بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان­های پسرانه­ی دولتی شهر تهران"، فصلنامه­ی اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره­ی 4. #
Feldman, D. C., (1995). Organizational behavior. Edt, MC Graw-Hill, New York.#
Hobbes, T., (1982). People in organization, Mc Graw-Hill, New York. #
Hoppock, R. (1935). Job satisfaction, Pcycnet.apa.org. #
Locke, Edwin A. (1976). “The nature and causes of job satisfaction”, Handbook of industrial and organizational psychology, 1297-1343. #
Mobley, William H. (1977) “Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover”, Journal of applied psychology 62, no. 2; 237.#