بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جهانی­شدن فرآیندی است که بر اساس آن تمام مردم جهان در یک جامعه­ی واحد و فراگیر جهانی به هم می­پیوندند. هدف مقاله­ی حاضر بررسی تأثیر جهانی­شدن بر تغییر الگوی تغذیه­ی دانش­آموزان می­باشد. روش پژوهش پیمایشی است و جامعه­ی آن تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر بودند که تعداد 385 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش       نمونه­گیری خوشه­ایِ چند مرحله­ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که  جهانی­شدن بر تغییر الگوی تغذیه­ی دانش­آموزان مؤثر بوده و اغلب مؤلفه­های جهانی­شدن از قبیل میزان استفاده از اینترنت، تبلیغات رسانه­ای، مدگرایی، گروه همسالان با تغییر الگوی تغذیه رابطه­ی معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Effect of Globalization on Changing Food Patterns among Students

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • karim rezadousat 1
  • mahmoud avini 2
  • elaheh mavalizadeh 3
چکیده [English]

Globalization is a process which unit all the people around the world. The purpose of this study was to investigate the effect of globalization on changing the food patterns among students. Data was collected from 385 student selected through stratify random sampling method. The researcher made questionnaire consist in of liker type questions. Finding showed that globalization has significant effect on changing the food pattern among students. Thus the independent variables such as internet, propaganda, fashion's, peer groups had the most influence on changing the food patterns of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Patterns
  • Life Style
  • Globalization
آرنولد و همکاران (1385). "الگوهای مصرف و روند جهانی شدن بازارها"، ترجمه­ی داوود حیدری، مجله­ی آمزش علوم اجتماعی، دوره­ی نهم، شماره­ی 4، تابستان.#
ایمان، محمد تقی (1391). فلسفه­ی روش تحقیق در علوم انسانی قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. #
ایندی، اتان (1390). رکود اقتصادی و فست­فودها، ماهنامه­ی سیاحت غرب، شماره­ی 71.#
تصدی­کار، علی (1391). "الگوی تغذیه و هویت اجتماعی (مطالعه تجربی فرهنگ مصرف فست­فودها در شهر رشت)"، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی، دوره­ی 7، شماره­ی 1، پاییز. #
دریابندری، نجف (1379). کتاب مستطاب آشپزی تهران، کارنامه. #
دواس، دی. ای (1391). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه­ی هوشنگ نایبی تهران: نی. #
ریتزر، جرج (1392). مبانی نظریه­ی جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن، ترجمه­ی شهناز مسمی­پرست، تهران: ثالث. #
ریتزر، جورج (1387). نظریه­ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی تهران: علمی. #
صداقتی­فرد، مجتبی (1388). جامعه­شناسی (کلیات، مفاهیم و پیشینه)، تهران: ارسباران.#
فاضل­پور، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق. #
فکوهی، ناصر (1389). همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران: گل­آذین. #
کیوی، ریمون (1390). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه­ی عبدالحسین نیک­گهر، تهران، توتیا. #
گیدنز، آنتونی (1389). جامعه­شناسی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: نی. #
گیدنز، آنتونی (1383). چکیده آثار آنتونی گیدنز، ویراسته­ی فیلیپ کسل و ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: ققنوس. #
میلز، سی­رایت (1360). بینش جامعه­شناختی، ترجمه­ی عبدالمعبود انصاری، تهران: شرکت انتشار. #
نولان، ولنسکی (1380). جامعه­های انسانی، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران: نی. #
نقیایی، مائده (1390). فست­فودها، خوش­مزه­های بی­رحم سرطان­زا، سایت اینترنتی: http://www.salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=39323&cat=5#
 
Ghazi-Tabatabaei M. (2007). “Study of Nutrition Behavior Based on Rogers` Client-Centered Theory in Iranian Student”, Psychological Research, Vol. 9, No. 3 & 4.#