بررسی تأثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه‌ی تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

در عصر حاضر نیروی انسانی مسئولیت‌پذیر یکی از منابع کمیاب و در عین حال چالش­برانگیز برای بسیاری از سازمان‌ها و مدیران شرکت­ها محسوب می‌شود. در همین راستا، در مقاله­ی حاضر کوشش می‌شود تا میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه تبریز تعیین شده و ارتباط آن با سلامت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر به روش کمی و بر اساس تکنیک پیمایشی انجام شده است. جامعه­ی آماری تحقیق، متشکل از کارکنان دانشگاه تبریز است که تعداد آن 907 نفر بوده است. از این تعداد 119 نفر بر اساس فرمول با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب برای مطالعه­ی انتخاب شده‌اند. داده‌های گردآوری شده نیز بوسیله­ی نرم­افزار SPSS نسخه­ی 22 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان سلامت سازمانی در سطح متوسط به پایین و میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در سطح متوسطه به بالا قرار گرفته است. بین سلامت سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همبستگی مستقیم و معنی‌داری مشاهده شده است و سه بعد سلامت سازمانی یعنی روحیه و انگیزش، سرعت و زمان انجام کارها و رهبری سازمان توانسته تا 1/33 درصد از تغییرات مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان را مورد تبیین قرار دهد. در مجموع می­توان گفت که سلامت سازمانی یکی از عوامل اصلی تعیین­کننده­ی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان است. در بین ابعاد سلامت سازمانی، روحیه و انگیزش، سرعت و زمان انجام کارها و رهبری سازمان مهم­تر از بقیه­ی ابعاد سلامت سازمانی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective of Health Organizational on Social Responsibility (Study Item: Staff of Tabriz University)

نویسنده [English]

  • kamal kouhi
چکیده [English]

At the present age, the responsible staffing is one of the scarce resources, and yet challenging for many organizations and corporate executives. In this regard, the present paper attempts to determine the social responsibility of Tabriz University staff and examined its relationship to organizational health. The present study was conducted using quantitative method and according to the survey technique by two standard questionnaires, health organizational and social responsibility. The population of the study consisted of 907 employees at Tabriz University. of these, 119 persons on the basis of proportional stratified random sampling method were selected for the study. The data collected was analyzed using SPSS version 22. The research findings show that the level of organizational health is located in a lower than average and the social responsibility is also high than average. The health organizational and social responsibility has been observed significant and positive correlation. Three dimensions of organizational health of motivation, and speed and time of work and leadership will be able to explain the changes to 33/1 of the social responsibility of employees. In general can say that organizational health, one of the main factors that determine the level of social responsibility staff. The dimensions of organizational health, morale and motivation, speed and time of work and leadership are more important than other aspects of organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Organizational
  • Social Responsibility
  • Staff
  • Tabriz University
اکبری مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ ضیائی محمدصادق؛ مرزبان، شیرمراد و رازی، سمیرا (1392). "بررسی رابطه­ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی"، فصلنامه­ی مدیریت دولتی، دوره­ی 5، شماره­ی 1.#
الوانی، سید مهدی و قاسمی، سید احمدرضا (1377). مدیریت و مسئولیت­های اجتماعی سازمان، تهران، مرکز آموزش و مدیریت دولتی. #
انصاری، محمداسماعیل؛ استادی، حسین و جاوری، فرشته ( 1388). "بررسی رابطه­ی بین سلامت سازمانی و نگرش­های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان"، فصلنامه­ی تخصصی مالیات، دوره­ی جدید، شماره­ی 6. #
براتی مارنانی، احمد؛حقانی، حمید؛محمدی، رامین؛ مرادی، فردین؛ روحانی، بهزاد؛ طرسکی، مهدی و خدایاری، رحیم (1390). "رابطه­ی سلامت سازمانی و شاخص­های عملکردی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مدیریت سلامت، شماره­ی 46(14). #
بیرهوف، هانس ورنر (1384). رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، ترجمه­ی رضوان صدقی­نژاد، تهران، انتشارات گل آذین. #
پور رشیدی، رستم و جلالی جوارن، مرتضی (1388). "تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان"، ماهنامه­ی مدیریت، سال بیستم، شماره­ی 154-153. #
توفیقی، شهرام؛ چاقری، محمود؛ عامریون، احمد و کریمی زارچی، علی­اکبر (1390). "تأثیر تغیرات سازمانی بر شاخص­های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی"، مجله­ی طب نظامی، دوره­ی 13، شماره­ی 3. #
خالصی، نادر؛ شمس، لیدا؛ سمیه، یگانه؛ جعفری پویان، ابراهیم؛ نصیری، طه؛ روستایی، نرگس و مرادی، طیبه (1391). "ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله­ی دانشکده­ی پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره­ی 6، شماره­ی 6. #
خدابخشی، مهدی و عابدی، محمدرضا (1388). "بررسی روش­های افزایش مسئولیت‌پذیری در دانشآموزان دوره­ی راهنمایی شهرضا در سال تحصیلی 1385-1384"، فصلنامه­ی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهراء، دوره­ی 5، شماره­ی 1. #
رویایی، رمضان­علی و مهردوست، حسین (1388). "بررسی نقش مدیریت فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی"، پژوهش­نامه­ی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره­ی سوم، پاییز.#
ساعدی، سارا؛ خلعتبری، جواد و موری نجف­آبادی، ندا (1389). "رابطه­ی کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی"، فصلنامه­ی تازه­های روان­شناسی صنعتی/ سازمانی، سال اول، شماره­ی چهارم. #
شاهکرم، پروین (1388). "سازمان سالم، سلامت سازمانی و تحقق تعالی سازمانی"، فصلنامه­ی احیا، سال 7، شماره­ی 28. #
شریعتمداری، مهدی (1388). "«بررسی رابطه­ی بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران"، فصلنامه­ی علوم تربیتی، سال دوم،  شماره­ی 6. #
شیخی، محمدحسین (1390). "عوامل مؤثر بر سلامت اداری و رشد ارزش­های اخلاقی در آن"، مجله­ی اسلام و پژوهش­های مدیریتی، سال اول، شماره­ی 2. #
طالبی، ابوتراب و خوشبین، یوسف (1391). "مسئولیت­پذیری اجتماعی جوانان"،  فصلنامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 59. #
طالقانی، غلامرضا؛ نرگسیان، عباس و گودرزی، مصطفی (1390). "بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (مطالعه­ی موردی: اداره­ی کل مالیات غرب استان تهران)"، دو فصلنامه­ی راهبردهای بازرگانی، جلد 1، شماره­ی 47. #
عسگری، پرویز؛ عنایتی، میرصلاح‌­الدین؛ عسگری، مانا و روشنی، خدیجه (1390). "رابطه‌ی مسئولیت­پذیری، ریسک­پذیری و هیجان­خواهی با تیپ D"، فصلنامه­ی اندیشه و رفتار، دوره­ی 5، شماره­ی 20. #
غفوری، محمدرضا؛ کمالی، مهدی و نوری، ابوالقاسم (1387). "رابطه­ی انگیزه­ی پیشرفت و سرسختی روان­شناختی با هیجان­خواهی و مسؤلیت­پذیری"، دانش و پژوهش در        روان­شناسی، شماره­ی 35 و 36. #
فرجی خیاوی، فرزاد؛ ویسی، محمد و طهماسبی قرابی، احمد (1393). "رابطه­ی سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی را از دیدگاه کارکنان بیمارستان­های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"، مجله­ی مدیریت بهداشت و درمان، دوره­ی پنجم، شماره­ی 3. #
قاهری، راضیه (1389). "مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن"، مجله­ی پژوهش­نامه، شماره­ی 61. #
مرادی، گلمراد؛ باستانی، داریوش و همتی­فر، محمدرضا (1391). "بررسی رابطه­ی بین مسئولیت اجتماعی و سلامت روانی در شهر طبس"، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیستم و سوم، شماره­ی 1، شماره­ی پیاپی 4. #
مرتضوی، سعید؛ پورآزاد، ناصر؛ امیر، رضوی؛ صادقی، پگاه و مقدم، معصومه (1389). "بررسی نقش تعدیل‌گری متغیر اهمیت مسئولیت­ اجتماعی بر رابطه­ی بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه­ی مورد مطالعه: شرکت­های صنایع غذایی شهر مشهد"، مجله­ی علوم اجتماعی دانشکده­ی ادبیات و علم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان. #
مشبکی، اصغر و خلیلی شجاعی، وهاب (1389). "بررسی رابطه­ی فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان­ها (CSR)"، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره­ی 40، زمستان. #
 
Ceil, Ch. (2012). Employees and corporate social responsibility, available at ssrn: http:// ssrn.com/ abstract= 2112654 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2112654. #
Folger, R., & Cropanzano, R. (2001). Fairness Teory as accountability, Advances in Organizational Justice Stanford, CA, Stanford University Press. #
Kaptein, M., Kooning, L. Tulder Rob V., Vliet Laurens V. (2007). Report on European CSR Survey, Holland, RSM Erasmus University. #
Kim Chung H. & Scullion, H. (2013). “The effect of corporate social responsibility (csr) on employee motivation: a cross-national study”, Poznan university of economics review, 13(2): 5-30. #
Mozes M., Josman, Z., Yaniv, E. (2011). “Corporate social responsibility organizational identification and motivation”, Social Responsibility Journal, Vol. 7 Iss: 2 pp. 310–325. #
Panwar R., Han X., Hansen E. (2010). “A demographic examination of societal views regarding corporate social responsibility in the US forest products industry”, Forest Policy and Economics; 12(2): 121-28. #
Parsch, Janet H. and Baughman, M. Sue (2010). “Towards Healthy Organizations: The Use of Organization Development in Academic Libraries”, the Journal of Academic Librarianship, Volume 36, Number 1: P. 3–19. #
Thome, H. (1999). Solodarity: theoretical perspectives for empirical research. Dordrech, kluwer. #