تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه: معلمان استان همدان و شهرستان‌های تابعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی توسعه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

سرمایه­ی فرهنگی یکی از انواع سرمایه­ای است که در تحلیل بوردیو (1977) مطرح شده است. به دنبال مطرح شدن مفهوم سرمایه­ی فرهنگی در حوزه­ی جامعه­شناسی، پژوهش­های مختلفی انجام شده است که با عناوین مختلف به بررسی رابطه­ی بین سرمایه­ی فرهنگی و دیگر متغیرها مانند موفقیت تحصیلی پرداخته­اند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر سرمایه­ی فرهنگی معلمان استان همدان و شهرستان­های تابعه در بین نمونه­ی 376 نفری پرداخته است و از نظریه­ی سرمایه­ی فرهنگی بوردیو و پاتنام جهت تنظیم فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. روش نمونه­گیری بصورت خوشه­ای و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ی بسته و در طیف لیکرت استفاده گردیده است و جمعیت نمونه در هر خوشه از طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند، از طریق نرم­افزارSPSSوAMOS نسخه­ی 23 و با استفاده از فرمول­های رگرسیون و تحلیل مسیر به تحلیل داده­ها پرداخته شده که در نهایت این نتایج به دست آمده است، به ازای یک واحد افزایش در سرمایه­ی اجتماعی، آگاهی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی به ترتیب 50%، 43%، 29% و 31% افزایش در سرمایه­ی فرهنگی کاملاً مشهود می­باشد و به این ترتیب می­توان معنی­دار بودن تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سرمایه­ی فرهنگی) را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Capital on the Cultural Capital (Case Study: Teachers of Hamadan Province & Its City)

نویسندگان [English]

  • mehrdad hossein panahi 1
  • iraj saeiarasi 2
  • sasan vadiea 3
چکیده [English]

Cultural capital is one of the capital in the analysis of Bourdieu (1977), has been proposed. Following the introduction of the concept of cultural capital in the field of Jamh Shnasy, the researcher-is a variety of different titles to examine the relationship between cultural capital and other variables such as educational attainment focused. This study examines the impact of social capital, cultural capital of the subsidiary in the sample of 376 teachers in the province Vshhrstan's and Bourdieu's theory of cultural capital and Putnam to formulate hypotheses have been used. Cluster sampling methods for data collection and direction data, and the whole package is sent Lykrd use and population samples in each cluster were selected through random sampling, through spss software and amos Version 23 and using Frmlhay regression analysis of the way the data is argued that in the end the results obtained, in exchange for an increase in social capital, awareness, public confidence and participation of 50%, 43%, 29% and 31% increase in cultural capital is evident, and thus can be of significant impact on the dependent variable and independent variables (cultural capital) ratayyd.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • Cultural capital
  • social capital