تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشاست. داده­های پژوهش از شهر اصفهان بدست آمده و از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 385 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش،متغیرهای بهزیستی شخصی (15/0=r)، بهزیستی خانوادگی (19/0=r)، رضایت از روابط بین شخصی (28/0=r)، وضعیت اقتصادی (15/0=r) و عدالت اجتماعی (28/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، متغیرهای بهزیستی شغلی (17/0=r)، رضایت از روابط بین شخصی (18/0=r)، وضعیت اقتصادی (19/0=r) و عدالت اجتماعی (43/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی و متغیرهای رضایت از خدمات شهری (25/0=r)، بهزیستی خانوادگی (19/0=r)، رضایت از روابط بین شخصی (27/0=r) و عدالت اجتماعی (24/0=r) با مشارکت سیاسی مدنی ارتباط معناداری داشتند. نتایج نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و نوع و میزان مشارکت سیاسی بطور کلی ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role Quality Of Life on the Kind and Extent of Political Participation (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • nejat mohammadifar 1
  • hossein masoudnia 2
  • amirmasoud shahramnia 3
  • abbas hatami 3
چکیده [English]

This article aims role quality of life on the kind and extent of political participation is written. Methodology of the paper is based on descriptive-survey, and through questionnaire data has been collected. Data obtained from different parts of the Isfahan city and then through a questionnaire completed by 385 individuals analyzed by using spss software is located. Findings of this research indicate the existence of a significant correlation among variables Personal well-being (r=0.15), Family well-being (r=0.19), Satisfaction of Interpersonal relations (r=0.28), Economic situation (r=0.15) and Social justice (r=0.28) as well as Parochial political participation. Also the existence of a significant correlation among job well-being variables (r=0.17), satisfaction of interpersonal relations (r=0.18), economic situation (r=0.19) and social justice (r=0.43), as well as subject political participation. The existence of a significant correlation among satisfaction of municipal services variables (r=0.25), family well-being (r=0.19), satisfaction of interpersonal relations (r=0.27) and social justice (r=0.24), as well as civil political participation. Also Findings of this research indicate the existence of a significant correlation among Quality of Life and Political Participation (r=0.41), generally. Findings of research indicate the existence of a significant correlation among Quality of Life and level of Political Participation, generally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Political Participation
  • well-being