آراء و اندیشه‌های اولریش بک (نظریه‌پرداز جامعه مخاطره-آمیز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

اولریش بکِ آلمانی­تبار از نظریه­پردازان اجتماعی مدرنیته است. یکی از مهم­ترین مفاهیمی که بک ارائه می‌دهد، پنداره­هایی است درباره­ی «جامعه و مخاطره» که در اولین کتاب خود با نام «جامعه­ی مخاطره­آمیز» آنان را نگاشته است. وی جامعه­ی مخاطره‌آمیز را طی فرایند ظهور مدرنیته­ی اول و سپس مدرنیته­ی دوم مورد توجه قرار می‌دهد و دهه­ی 1970 را دوره­ی ظهور مدرنیته­ی دوم می‌داند. وی جامعه­ی مخاطره‌آمیز را با سه ویژگی شرح می‌دهد: 1- توزیع مجدد ثروت: در جامعه­ی مخاطره‌آمیز دعوا نه بر سر تقسیم ثروت بلکه مسئله توزیع امور منفی و مخاطره است؛ 2- فردیت­یابی: از نظر بک فردگرایی به ساختار مدرنیته­ی دوم تبدیل شده است، از قرن 17 به بعد نهادها و ساختارهای جامعه برای آزادی و استقلال فرد زیر سؤال رفته است و افراد وادارند تا زندگی‌نامه‌های خود را بسازند. این آزادی از بند ساختارها، رهایی به سوی عدم قطعیت‌های یک جامعه در مخاطره است؛ 3- استانداردزدایی از کار: در سراسر جهان، کار ناپایدار افزایش یافته و افراد تحت عدم قطعیت کار خواهند بود. با توجه به آنچه گفته شد، جامعه­ی مخاطره‌آمیز شامل تغییرات مرتبط به هم در زندگی اجتماعی معاصر می‌شود. مفهوم بک از مخاطره بر این ایده استوار است که مدرن شدن تعداد کثیری از مشکلات را ایجاد خواهد کرد که در نتیجه­ی آن نهادهای اجتماعی بازتابی می‌شوند و به فرایند خودارزیابی وادار می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ulrich Beck’s Thoughts and Ideas (The Theorist of Risk Society)

نویسندگان [English]

  • habib ahmadi 1
  • roudabeh dehghani 2
چکیده [English]

Ulrich Beck is one of the theorists who theorized about modernity. One of the concepts he developed, is idea of “risk and society”, which he first developed in his book “Risk Society”. He considers risk society through the rise of first and then second modernity; he knows 1970s as the period through which the second modernity arise. He considers risk society with three characteristics: 1. Further distribution of wealth. In Risk Society, it is the distribution of risk and bad that matters not distribution of wealth and good. 2. Individualism. In his view, individualism is the structure of second modernity, since 17 century the structures of society has been eroded in the benefit of autonomy and freedom of individuals; and individuals have to constitute their biographies. The freedom from structures of society is freedom toward uncertainties of a risk society. 3. Non standardization of work. All around the world, unstable work grows, and people are in the situation of uncertainty of work. With regard to what has been said, Risk Society includes changes which relate to each other in contemporary social life. Risk Society is the period of passage to second modernity from first modernity. Side effects arise from fast technical-scientific progresses lead to unbelievable results, for example economical dangers and so on. The concept of risk is based on the idea that modernization will bring up many problems which lead to reflexivity of social structures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ulrich Beck
  • Risk Society
  • Reflexive Modernity
  • Cosmopolitanization