بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه شاهد تهران

4 کارشناس ارشد پژوهشگری دانشگاه تهران

چکیده

امروزه علم و دانش به دلیل ارزش آن و یا به دلیل تأثیراتی که در کلیه‏ی عرصه‏های زندگی انسان بر جای گذاشته، اهمیت زیادی یافته است. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که آیا رابطه‏ای میان ارتباطات علمی و خوداثربخشی در میان دانشجویان وجود دارد یا خیر؟ جامعه‏ی آماری این پژوهش را کلیه‏ی دانشجویان دو دانشگاه دولتی شاهد و دانشگاه تهران، که در سال 1389 برای تحصیلات عالی پذیرفته شده‏اند، تشکیل می‏دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، معادل 360 نفر حاصل شد که از دانشکده‏های مختلف دو دانشگاه شاهد و تهران متناسب با تعداد کلی هر یک از آن‏ها تعیین گردید؛ سپس ابزار پرسشنامه به شکل تصادفی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت، که با استفاده از نرم‏افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. ‏داده‏ها حاکی از میزان نسبتاً پایین ارتباطات علمی و سطح متوسط خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در دو دانشگاه است؛ اگر چه میزان هر دو متغیر در دانشگاه شاهد کمتر از دانشگاه تهران بود. هم‏چنین نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که ارتباطی معنادار میان ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در میان دانشجویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Scientific Communications and Academic Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • abdolreza bagheribenjar 1
  • narges moslehi jenabian 2
  • banou beygi malekabadi 3
  • meysam mohammadi 4
چکیده [English]

Today, science because of its value or because of its effects in all areas of life has great importance. The main question in this research is whether scientific communications, effects only on the scientific features of students in science environments, or in addition, it can also affect other areas of their personal or academic life? In other words, if is there the relationship between scientific communication and self-efficacy among students or no? The population consists of all the students of two State University of Shahed and Tehran, who in 2010 admitted to higher education. The sample size determined about 360 by Cochran formula that was obtained from various faculties of the University of Tehran and Shahed in proportion to the total numbers each of them. Then the questionnaire was distributed among students to a random shape. The data indicate relatively low rate of scientific communication and also personal and academic self-efficacy in the two universities, although the rates of both variables are lower at Shahed University than Tehran University. The results of Pearson test showed a significant correlation between scientific communication and the personal and academic self-efficacy among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Communications
  • Academic Self-Efficacy
  • Academic Identify
  • Sociability