جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه انسانی در شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

این مقاله در صدد است با بهره­گیری از نظریه­ی دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهارت، ضمن شناخت وضعیت جهت­گیری ارزشی، رابطه­ی بین برخی از شاخص­های توسعه­ی انسانی و نوع جهت­گیری ارزشی، را مورد بررسی قرار دهد. داده­های این تحقیق با تکمیل 393 پرسشنامه، و از میان افراد هیجده سال و بالاتر در شهر بندرعباس، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که 8/44 درصد افراد دارای   جهت­گیری ارزشی مادی، 1/50 درصد دارای اولویت­های ارزشی التقاطی (ارزش­های مادی و فرامادی به صورت توأم) و 1/5 درصد افراد نیز دارای اولویت­های ارزشی فرامادی بودند. بعبارت دیگر، افراد ارزش­های مادی را نسبت به ارزش­های فرامادی، در اولویت بالاتری قرار می­دهند؛ همچنین افراد جوان­تر نسبت به افراد مسن­تر، و افراد دارای تحصیلات بالاتر نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین­تر، بیشتر به سمت ارزش­های فرامادی گرایش دارند. یافته­های حاصل از بررسی رابطه­ی بین متغیرهای نشان داد که بین متغیرهای تحصیلات افراد، تحصیلات والدین، احساس امید به زندگی و میزان استفاده از وسایل ارتباط­جمعی و نوع جهت­گیری ارزشی افراد، رابطه­ی معنی­داری وجود دارد. بعبارت دیگر فرضیه­هایی که مدعی وجود رابطه­ی بین متغیرهای فوق با نوع جهت­گیری ارزشی بودند، مورد تأیید قرار می­گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Orientation and its Relationship with Human Development Indexes (Economical and Social) in Bandarabbas City

نویسنده [English]

  • mostafa zahirinia
چکیده [English]

Based on the Ronald Inglehart's theory of value transformation, the present paper intends to examine the condition of peoples' value orientation in order to investigate the relationship between social and economical indexes of human development and the type of value orientation. The data were obtained from 393 questionnaires completed by individuals aged between 18 and above in BandarAbbas through direct interview method. The analysis of the data revealed that 44.8% of respondents had material value orientation, 50% of them have both material and meta material value orientation while only 5.1 % of them have meta material value orientation. Thus, it may be concluded that people give higher priority to material values. Furthermore, the results show that younger individuals compared to older ones, and also individuals with higher education compared to those with lower education give more priority to meta material values. Therefore, considering the Scarcity hypothesis, which states that value priorities of a person is a reflection of his social and economical environment, it may be concluded that in the population investigated for this study, people prefer material values because their basic needs have not been fully satisfied. In addition, findings of the present study show that there is a meaningful relationship between variables such as education, parents' education, life expectancy, and the extent of the use of mass media and the type of value orientation that people have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Orientation
  • Human Development Index
  • Material and Meta Material Values
  • Hormozgan Province
  • Bandarabbas