بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 25-18 سال شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف مقاله­ی حاضر، بررسی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان می­باشد. این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. جمعیت آماری در این تحقیق، کلیه­ی جوانان 25-18 سال شهر اهواز می­باشد، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1393-1392 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با بیگانگی اجتماعی رابطه­ی معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که 70 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تنها دو متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس آنومی تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Social and Cultural Factors Affecting the Social Alienation of Youth (Case Study: Young People Aged 18-25 in Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • alihossein hosseinzadeh 1
  • masoumeh bagheri 1
  • amir razmara 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the social factors, cultural and social alienation affecting young people. This research survey questionnaire is collecting information. The statistical population in this study, all youth 18-25 is the sity of Ahvaz, the sample size was determined based on a sample of 384 people. In terms of when this research was conducted in the years 2013-2014. The results show that there is a significant relationship between the variables of social alienation. Result showed that 70 percent of the dependent variable only two variables explain the feeling of relative deprivation and a sense of anomie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Alienation
  • Feeling of Anomie
  • Life Satisfaction