بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی در شهر و روستا (مورد مطالعه: جوانان 30-18 ساله شهر بوکان و سه روستا (سلامت، کوره‌کانی و گلولان سفلی))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات توسعه‌ی اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد توسعه‌ی روستائی ـ گرایش توسعه‌ی اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ویژگی­های دوران جدید این است که برخلاف گذشته حق تعیین و انتخاب هویت افراد به خود آن­ها واگذار شده است. آنان نیز تلاش می­کنند تا از طریق رفتارهای مصرفی و آنچه سبک زندگی نامیده می­شود هویت ویژه­ی خود را به نمایش بگذارند. در پژوهش کنونی با استفاده از چارچوب نظری متفکرانی چون گیدنز و زیمل رابطه­ی میان مفاهیم سبک زندگی (الگوی تغذیه، مدیریت بدن، الگوی خرید پوشاک و اوقات فراغت) و هویت مذهبی جوانان 30-18 شهر بوکان و 3 روستای سلامت، کوره­کانی و گلولان سفلی با استفاده از روش کمی و ابزاری پرسش­نامه مورد سنجش قرار گرفت. حجم نمونه جامعه­ی شهری 382 و جامعه­ی روستایی 194 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در هر دو جامعه­ی شهری و روستایی بین دو مفهوم رابطه­ی معناداری وجود دارد. در جامعه­ی روستایی جهت رابطه مستقیم و در جامعه­ی شهری رابطه­ی میان این دو مفهوم معکوس بود. علاوه بر این در هر دو جامعه بین دو متغیر جنسیت و تحصیلات با هویت مذهبی رابطه­ی معناداری وجود داشت؛ اما در هر دو جامعه سن رابطه­ی معناداری با هویت مذهبی پاسخگویان پیدا نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Relationship between Lifestyle and Religious Identity (Case Study: 18-30 Years Young Boukan City and Three Villages (Salamat, Kora Kani and Golulane Sofla))

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad firouzabadi 1
  • hossein mirzaei 1
  • khaled jazebi 2
چکیده [English]

Unlike in the past where the alleged identity was based on a series of features, and people get their identity from parents; the feature of new era is that the right to determination and to choose their identity has been transferred to themselve. At ccrrent research by using the theoretical framework Giddens and Simmel sought to examine the relationship between the concepts of lifestyle (nutrition pattern, body management, clothes purchasing pattern and Leisure) and religious identity young people aged 18-30 cities Boukan and its 3 outlying villages salamat, kora kani, Golulane Sofla. With Using of quantitative method and questionnaire. With Using of Cochran's sampling formula the sample size was determined for urban communities 382 and 194 for rural communities. The results of this study showed that in both society between the two concepts there is meaningful relationship. In rural communities the relationship between the concepts is direct and the urban society are reverse. Moreover, in both community there is a significant relationship between two variables of gender and education with religious identit. But on both community ages was not significantly in relation with the variable of religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Nutrition Patterns
  • Body Management
  • Clothe Buying Patterns and Leisure
  • Religious Identity