تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار بعنوان متغیر جایگزین نابرابری جنسیتی است. تعداد کاربران اینترنت و تعداد کاربران تلفن ثابت و همراه بعنوان متغیرهای جایگزین ICTدر نظر گرفته شده­اند. داده­های مورد نیاز از بانک جهانی و جداول گزارش‌های توسعه­ی انسانی برای مجموعه­ای منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره­ی 2012-2005 گردآوری شده است. نتایج نشان داد که توسعه­ی ICTباعث افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار می­شود که این امر خود باعث کاهش نابرابری جنسیتی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of ICT on Women's Participation Rate in the Labor Force

نویسندگان [English]

  • seyed aziz arman 1
  • hassan farazmand 1
  • hamideh danesh 2
چکیده [English]

This paper aims to explore the impact of information and communication technology (ICT) on women's participation rate in the labor force as a proxy variable of gender inequality. The number of Internet users and the number of fixed and mobile phone users are used as proxy for ICT variables. Related data of the high, medium and low human development Countries have been collected from World Bank’s Human Development Reporting tables in the period of 2005-2012. The results showed that the ICT development increases women's participation rate in the labor market, which leads to reducing gender inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Gender Inequality
  • Women's Participation Rate
  • Labor Force