تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از نهادهای اصلی جامعه، خانواده می­باشد که بنظر می­رسد با ورود رسانه‌های اجتماعی در آنها، دستخوش تغییراتی شده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه­ی تأثیر شبکه­ی اجتماعی فیس‌بوک بعنوان یکی از رسانه‌های نوین بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان کاربر این شبکه­ی‌ اجتماعی مجازی است. در این زمینه از نظریه‌های کنشارتباطیهابرماس، نظریه­یکلیو ولخارتدرموردتأثیرگروه و تئوری­هایارتباط­جمعی استفاده شده است.مقاله­ی حاضر بصورت پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه­ی اینترنتی محقق‌ساخته در بین 300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه­ی ‌شهر تبریز در سال تحصیلی 94-93 با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه صورت گرفته است؛ همچنین برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کندال سی، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شبکه­ی اجتماعی فیس‌بوک از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر ارزش‌های خانوادگی تأثیر گذارد. بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت در فیس‌بوک، میزان وابستگیبه فیس‌بوک، فضای صمیمیتدر اثر واردشدن دانش‌آموزاندر محیط تعاملی فیس‌‌بوک، روابط احساسیدر اثر واردشدن دانش‌آموزاندر محیطتعاملی فیس‌‌بوک و احساسرضایت دانش‌آموزان از احساسگمنامی درفیس‌بوک و ارزش­های خانوادگیرابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ اما بین میزاناطلاع خانوادهدر استفاده­ی فرزنداناز فیس‌­بوکو ارزش­‌‌های خانوادگی رابطه­ی معنادار مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Facebook Social Network on Family Values of High School Students in the City of Tabriz

نویسندگان [English]

  • ezatollah ahmadi 1
  • samad adlipour 2
  • seyed ahmad mir mohammad tabar 3
  • fatemeh aboutorabi 4
چکیده [English]

One of the main institutions of a society is family which seems that with the advent of social media in it has experienced some changes. The aim of the present study is to study the effect of Facebook Social Network as one of the modern media on family values of students as users of this virtual social network. In this regard, Habermas’ communicative action and Kelley and Volkhart’s theory were used about the effect of group and theories of mass communication. The present study was conducted in a survey research and employing an Internet-based researcher-made question distributed among 300 high school students in Tabriz in 2014-2015. The sampling method was the convenience and voluntary sampling method. In addition, to analyze data, Tay Kendal C test, Pearson correlation coefficient, and regression were used. Findings of the research indicate that Facebook Social Network can be effective on family values in different aspects. There is a reverse correlation ofthe duration of membership, the degree of using, the degree of participation and activity in Facebook, the dependency on Facebook, the kindly space due to students’entrance into the interactional space of Facebook, emotional relations due to students’ entrance into the interactional space of Facebook, and students’ feeling of satisfaction with anonymity in Facebook with family values; but there is a direct significant correlation between degree of families’ awareness of their children’s use of Facebook and family values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Facebook
  • Family Values
  • high school students