مطالعه رابطه میان دینداری و عزت نفس زنان متأهل شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

نوشتار حاضر دستاورد پژوهشی است که با هدف بررسی رابطه­ی میان دینداری و عزت نفس در خانواده­های ساکن شیراز انجام می­گردد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و داده­ها از یک نمونه­ی 600 نفری از زنان متأهل گردآوری شده است. در این پژوهش دینداری با ابزار مشهور گلاک و استارک و متغیر عزت نفس با ابزار کوپر اسمیت اندازه­گیری و واکاوی داده­ها نیز با بکارگیری فن رگرسیون تک­متغیره انجام شده است. فرض اساسی نوشتار وجود ارتباط بین دینداری و عزت نفس است که نتایج حاصله گویای آن است که این فرضیه تأیید و با احتمال 99 درصد با افزایش دینداری به میزان عزت نفس نیز افزوده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Religiosity and Self-Esteem among Married Women in Shiraz

نویسندگان [English]

  • marziyeh mardani 1
  • majid movahed 2
1
2
چکیده [English]

The present research results that investigate the relationship between religiosity and self-esteem in the family is living in Shiraz. Research survey questionnaire conducted using data collected from a sample of 600 married women who arethis famous tool Gluck's religiosity and self-esteem variables Stark and Smith Cooper Tools Measuring and analyzing the data using single-variable regression technique was performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • religion
  • Self-esteem
  • women