عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان

چکیده

نزاع به درگیری بین گروهی اطلاق می‌شود که بر سر ناسازگاری ارزشی، مسائل ناموسی، کمیابی منابع، فشار گروه‌ها، عصبیت اجتماعی و مواردی از این نوع در جوامع عشایری رخ می‌دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی در گرایش جوامع عشایری به نزاع طایفه‌ای تأثیرگذار است؟ روش مورد استفاده از نوع پیمایشی بوده و از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 270 نفر تعیین و بطور تصادفی توزیع‌شده است. یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که بین متغیرهای انسجام اجتماعی (41/0-)، مسئله­ی ناموسی (55/0) تقسیم به گروه خودی و غیر خودی (55/0)، کمیابی منابع (61/0-)، جامعه‌پذیری (48/0)، معامله­ی اجتماعی (25/0-) و ضعف بازدارندگی بیرونی (39/0-) با گرایش به نزاع طایفه‌ای معنادار و متغیر محرومیت نسبی و کنترل اجتماعی با نزاع طایفه‌ای معنادار نبوده است. ضریب همبستگی چندگانه برابر با 671/0 و ضریب تعیین برابر با 421/0 هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors - Cultural Tendency to Dispute Clan (The Case Payajik Tribal Population, the City of Ahar)

نویسندگان [English]

  • mohsen shaterian 1
  • amin niazi 2
  • taha ashayeri 3
چکیده [English]

The conflict between the groups that is fighting the conflict of values, issues of honor, resource scarcity, pressure groups, social nervousness occurs in tribal communities. The main objective of this study is that factors in nomadic societies tend to affect sectarian strife? The method used by the sample survey and the sample size is 270 determined randomly distributed. Analytical results show that between social cohesion (-0/41), the honor (0/55) inter groups and outsiders (0/55), scarcity of resources (-0/61), socialization (0/48), social exchange (-0/25) and weak external deterrence (-0/39) with significant tribal conflict tends to be variable relative deprivation and social control by clan conflict is not significant. Multiple correlation coefficient 0/671 and coefficient of determination equal to 0/421.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • Tribal
  • Resource Scarcity
  • Socialization
  • Local Cooperation