تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان nb66_basu@yahoo.com

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد

چکیده

با توجه به اهمیت امر انسجام در جامعه بحث انسجام در خانواده بعنوان یکی از نهادهای مهم جامعه به میان کشیده می­شود و مراد از آن احساس همبستگی، پیوند و تعهدی عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند. هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان اثرات دینداری بر انسجام خانوادگی در بین خانواده­های دارای فرزند دانش­آموز شهر همدان است. در این تحقیق از دیدگاه دورکیم، اپستین، توماس و لوینگر بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش مطالعه­ی حاضر پیمایشی بوده و داده‌ها با استفادهاز پرسشنامه‌ی ساخت­یافته گردآوریو توسط والدین تکمیل شده‌اند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه­ای برابر 379 نفر انتخاب شده است. روش نمونه­گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای است. یافته­ها نشان می‌دهند که از میان ابعاد دینداری بعد نمودهای اجتماعی رابطه­ی قوی‌تری را با انسجام خانوادگی دارد، هم­چنین، از میان ابعاد انسجام خانوادگی، متغیر دینداری رابطه­ی قوی­تری را با بعد اختلاف بر سر مسائل خانوادگی دارد و ضعیف­ترین رابطه را هم با بعد اختلاف بر سر مسائل سیاسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Religiosity Impact on Family Cohesion in Hamedan

نویسندگان [English]

  • nahid babaei 1
  • esmaeil balali 2
  • asadollah naghdi 2
  • ahmad karimi 3
چکیده [English]

Due to the importance of cohesion in society, discussion of family cohesion is considered as one of the important institutions of society. It means feeling solidarity, relation and emotional commitment which family members have toward each other. The aim of this study is exploring the effect of religiosity on family cohesion among Hamedan families which have student in their family Durkheim, Epstein, Thomas and Lvyngr’s perspectives have been used as theoretical framework. The present study used survey method and data were collected using structured questionnaires completed by parents. A sample of 379 people using Cochran formula was selecred. Sampling method was multi-stage cluster sampling. Results showed that among the religiosity aspects, social representation aspect of religiosity has stronger relation with family cohesion. In addition, among the aspects of family cohesion, religiosity has stronger relation with family- related disputes and the weakest relation with political-related disputes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Family Cohesion
  • Social Representation
  • Hamedan