بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده (مطالعه موردی: دهستان پایین‌رخ شهرستان تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده

جمعیت از دیدگاه نوین ابزار، وسیله­ی کار و بهره­گیرنده­ی نهایی روند توسعه محسوب می­شود و در فرآیند برنامه­ریزی توسعه­ی نواحی روستایی نیز، اهمیت زیادی دارد. از آنجا که ساختار سنی جمعیت در این فرآیند بسیار مهم بوده و هر ساختار اثرات متفاوتی بر توسعه می­گذارد، شناخت و تحلیل آن نیز ضروری به نظر می­رسد. در این راستا در مقاله­ی حاضر پس از تعیین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در دهستان پایین­رخ شهرستان تربت حیدریه، به بررسی سطح توسعه­ی اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای مورد مطالعه پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و تهیه­ی  نقشه­ها به ترتیب از آزمون­های آماری نرم­افزار SPSS و GIS استفاده شد. نتایج مطالعات نشان داد که تفاوت معناداری بین سطح توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده­ی این منطقه وجود دارد. آنچنان که میانگین بعد اقتصادی در روستاهای جوان برابر با 25/4 و در روستاهای سالخورده برابر 61/1 و میانگین بعد اجتماعی 06/4 برای روستاهای جوان و 37/2 برای روستاهای سالخورده به دست آمد؛همچنین نتیجه­ی آزمون تحقیق، در سطح معناداری 99 درصد نشان داد که تفاوت معناداری بین سطح توسعه­ی اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده در منطقه­ی مورد مطالعه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Socio - Economic Development of Young and Old Villages (Case Study: District Paeenrokh, Torbat Heidarieh City(

نویسندگان [English]

  • fatemeh pourebrahimi 1
  • mahmoudreza mirlotfi 2
چکیده [English]

Population new perspective tool and the final recipient is the development process and in the process of planning the development of rural areas, are very important. Since the age structure of the population in this process is very important and each structure will have different effects on development, identification and analysis also seems essential. In this regard, the paper then determined by combining young and old villages in the district Paeenrokh, Torbat Heidarieh city, to check the level of socio-economic development has been studied villages. To analyze the data and maps in order statistical tests were performed using SPSS and GIS. The results indicated a significant difference between the level of economic and social development with a combination of young and old villages in this region. As against the 4/25 average of the economies of rural young and old villages to 1/61, and the average social dimension of 4/06 to 2/37 to rural villages, young and old, respectively. As well as the results of research, at a significance level of 99% showed a significant difference between the level of socio - economic development in the study area there are young and old villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic - Social Development
  • Young and Old Villages
  • District Paeenrokh
  • Torbat Heidarieh City