بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی‌گری (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه پیام نور دزفول

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شوش به پدیده­ی تکدی­گری، بعنوان عملی کجروانه و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر این نگرش می­باشد. تحقیق حاضر با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه بر روی جوانان 29-19 سال شهرستان شوش انجام شده است، که روایی پرسشنامه­ی مورد استفاده بوسیله­ی اعتبار صوری و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون و بهره­گیریت از آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که غالب جوانان شهرستان شوش، حجم متکدیان در این شهرستان را زیاد دانسته­اند و تکدی­گری را پدیده­ای کجروانه و ناهنجار قلمداد می­کنند که این پدیده­ی ناهنجار باعث پدید آمدن موارد زیر در محیط شهری می­شود: سماجت و ایجاد مزاحمت؛ تخریب فضای فیزیکی و زشت­سازی   چهره­ی شهر؛ تأثیرات زیانبار اقتصادی؛ تأثیرات زیانبار بهداشتی؛ ترویج فساد اخلاقی و جنسی؛ تأثیرات زیانبار امنیتی؛ ترویج اعتیاد و توزیع مواد مخدر؛ تأثیرات زیانبار روانی. با آزمون فرضیات تحقیق نیزمشخص شد که بین 4 متغیر جنسیت، میزان تحصیلات، نوع شغل و قومیت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدی­گری، بعنوان عملی کجروانه و ناهنجار، رابطه وجود دارد و بین دو متغیر وضعیت اشتغال و سطح دینداری جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدی­گری رابطه­ای مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Attitude of the Youngs to Deviant and Abnormal of Beggary Act (Case Study: Youth of Shoosh)

نویسندگان [English]

  • amir farokhvandi 1
  • fatemeh parsi 2
  • gholamreza latifi 3
1
2
3
چکیده [English]

The main aim of this research is to study the attitude of the youngs of Shoosh to phenomenon of beggary, as a deviant act, and the effective factors on this attitude. This research was conducted in survey method and to collect data questionnaires were used. Its population includes youth 19-29 years of Shoosh. The findings show that most of the youngs of Shoosh, believe that frequency of beggars is too much in this city, and beggary is a deviant and abnormal act which makes the following: Persistence and harassment; The destruction of the physical space and the ugly face of the city; Deleterious economic effects; Deleterious health effects; Promoting sexual immorality; The detrimental effects of security; Promotion and distribution of drug addiction; Harmful psychological effects. This research indicates the variables of sexuality, degree, type of job and ethnicity impact on the phenomenon of beggary, as a deviant act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem
  • Deviant and Abnormal
  • Outcomes of Beggary