تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

ایرانبعنوانیکیازکشورهایدرحالتوسعهنابرابری­هایزیادیدربیناستان­هایآنوجودداردواگرچهتلاش­های بسیاریازطریقبرنامه­هایمختلفتوسعهبرایرفعاین نابرابری­هاشدهاستولیبهدلایلمختلفو الگوهاینامناسبتوسعه، همچناننابرابری­های بسیاری دربیناستان­هایآن مشهودوملموساست؛کهاینامرپیامدهای مختلفی از جمله جرایم خشونت­آمیز (قتل) را در بین استان­ها به همراه داشته است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش جواب دادن به این سئوالات است: 1- نابرابری در توسعه­ی اقتصادی چه اثری بر میزان قتل در بین استان­های ایران دارد؟ 2- نابرابری در توسعه­ی اجتماعی چه اثری بر میزان قتل در بین استان­های ایران دارد؟ در این پژوهش به شیوه­ی تحلیل ثانویه اطلاعات مورد نظر گردآوری و با کمک نرم­افزار SPSS و معادلات ساختاری pls داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای مستقل تحقیق  توانسته­اند 53/0 از تغییرات متغیر وابسته (قتل) را در بین استان­های ایران تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relation of Aggressive Crimes (Murder) By Emphasis on the Inequity in Social- Economic Development in Iran

نویسندگان [English]

  • hasanreza yousefvand 1
  • yaghoub ahmadi 2
  • alireza mohseni tabrizi 3
  • asghar abolhasani 4
چکیده [English]

Iran is as one of the developing countries and there are many inequities among its provinces and although there have been many efforts via different development programs against these inequities, but because of different unsuitable models of development, still there are many inequities among its provinces and this fact has caused different results like aggressive crimes (murder), among these provinces. According to this matter, regard to the importance of this mater, this research aim is to answer to these questions: 1) what is the effect of inequity of economic development on the amount of murder among Iran provinces? 2) What is the effect of inequity of social development on the amount of murder among Iran provinces? In this research, with the method of secondary analysis, the mentioned information was analyzed by the use of SPSS software and via PLS structural equivalences. The results and findings of this research show that the independent variables of this research could explain 53% of dependent variable changes (murder) among the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Social Development
  • Aggressive Crimes
  • Murder