خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

خشونت علیه زنان هر عمل خشونت­آمیزی است که مبتنی بر جنسیت بوده و لزوماً یا محتملاً منجر به آسیب­ها و صدمات جسمانی، جنسی و روانی و یا باعث رنج و زحمت زنان شود. موضوع خشونت علیه زنان در دوران بارداری به دلیل سلامت فرزند و مادر، جایگاه خاص خود را داردزیرا استرس­ها و اضطراب­های مادر در دوران بارداری علاوه بر روح و جسم او بر سلامت جنین نیز تأثیر منفی می­گذارد. بررسی دلایل خشونت علیه زنان باردار هدف اصلی این پژوهش می­باشد. بدین منظور تعداد 250 زن باردار در کلینیک­ها و مطب­های پزشکان زنان و زایمان شهر کرمان بر اساس       نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده و در دسترس، مورد مطالعه قرار    گرفته­اند. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها، شدت و ضعف آنها و     پیش­بینی متغیر وابسته از آزمون­های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان داد که بیشتر خشونت­های وارد بر این زنان به ترتیب خشونت روانی ـ کلامی (35/25%)، خشونت فیزیکی (16%) و خشونت جنسی (43/14%) بوده و بین خشونت شوهران علیه زنان باردار با متغیرهای اعتماد زوجین به یکدیگر، روابط جنسی و اجتماعی رضایت بخش و همکاری زوجین با یکدیگر همبستگی معنی­داری وجود دارد؛ همچنین در مجموع این متغیرها توانستند 4/63% خشونت علیه زنان باردار را تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Influencing Domestic Violence against Women (Case Study: City Of Kerman)

نویسندگان [English]

  • soudeh maghsoudi 1
  • fatemeh yarinasab 2
  • fatemeh ebrahimi 2
چکیده [English]

Violence against women is defined as any act of violence based on sex and necessarily or possibly causes physical, sexual and mental harm to women or bothers them and makes them suffer. The subject of violence against women in the pregnancy period is of special importance due to the health of child and mother; because violence brings about stress and anxiety in the pregnancy period which not only affects mother's body and spirit, but has a bad influence on the health of the fetus as well. Investigating the reasons of violence against pregnant women is the main objective of this research. To achieve this, 250 pregnant women in the city of Kerman have been categorized in gynecology clinics using classified random sampling and this available sample has been studied. Current investigation has been performed in survey method using the questionnaire tool and we have made use of Pearson correlation tests and step by step regression to study the relationship among the variables, their intensity and weakness and predicting the dependent variable. Findings showed that most of the violence against women can be categorized as mental-verbal (25.35%), physical (16%) and sexual (14.43%) respectively and there is a significant correlation between husband violence against pregnant women and the variables of trust between the two spouses, satisfying sexual and social relationship and the collaboration between the two spouses. Also these variables could explain 63/4% of violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence
  • Pregnant Women
  • City Of Kerman