بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه (مطالعه موردی: مردان عضو NA در شهر نورآباد)

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور دلفان

3 عضو گروه پژوهشی توسعه‌ی اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

چکیده

پدیده­ی اعتیاد به دلیل ماهیت تخریب­کننده­ای که دارد سلامت روانی و اجتماعی جامعه را  از بین می برد و همواره  یک مسئله­ی اجتماعی نگران کننده است، به همین علت اعتیاد موضوع حائز اهمیتی برای پژوهشگران و برنامه­ریزان اجتماعی است. این پژوهش به منظور بررسی چگونگی ترک اعتیاد موفق در گروه­ها با طرح دوره­ی زمانی چهار مرحله­ای در مورد اعتیاد و با تأکید بر نظریه­های طرد اجتماعی،  هویت اجتماعی و حمایت اجتماعی در دوره­های سوم و چهارم بر پایه­ی عملکرد تشکل NA انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می­باشد. جامعه­ی آماری  اعضای NA  شهرستان نورآباد لرستان و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 260 نفر است. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای طرد اجتماعی مضاعف، عدم موفقیت در ترک فردی، حمایت اجتماعی گروه از فرد و هویت­یابی در گروه با متغیر وابسته تحقیق یعنی ترک اعتیاد موفق با عضویت در NA رابطه­ی مثبت و معناداری دارند؛ همچنین بر اساس  نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل تحقیق حدود 53 درصد از تغییرات ترک اعتیاد موفق با عضویت در NA را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Social Factors Influencing on Successful Addition Quit (Case Study: of Male Members of NA Association in Noorabad, Lorestan)

نویسندگان [English]

  • asadollah naghdi 1
  • maryam rezaei dareh deh 2
  • fatemeh zandi 3
چکیده [English]

The addiction phenomrn becuese of its traet and demolational nature led to destruction of social and mental society health.now it’s a perilous social problems.its a significant subjests for social researcher and planers. Present paper try to investigate the relationship between the NAs association members  and successful addition quit with in forth phase groups base on theories of social support,social exclusion,and social identity methods of research was survy, study population includs male NA members in Noorabad. and the sample size is 260 based on Cochran’s formula. Data collected by questionnaire and SPSS software is applied for data analysis. Findings show that there is a significant association between the double social exclusion, identifying in group, group's social support, individual unsuccessful addiction and membership in NA association. Also, According to the regression analysis, explaines independent variables approximately 53 percent of the variances of tendency to addiction quit by subscribing to the NA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction Quit
  • Social Exclusion
  • social support
  • Identity
  • NA Association