بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی میان دینداری و ابعاد آن (اعتقادی، پیامدی، عاطفی و مناسکی) با سلامت روانی کارکنان در دانشگاه شهید چمران اهواز می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحو­ی گردآوری داده­ها توصیفی ـ همبستگی می­باشد. حجم جامعه برابر با 2152 نفر بوده که در نتیجه با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 327 نفر برآورد گردید. روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای  SPSSوPLS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که میان دینداری و سلامت روانی کارکنان رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان ابعاد دینداری جز بعد اعتقادی و سلامت روانی کارکنان رابطه­ی مثبت و معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Effect of Religion on Human Resource’s Mental Health of Organization (Case Study: Employees in Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • belgheys bavarsad 1
  • sajjad shamsi goushki 2
  • seyed mehdi mohammadi 2
چکیده [English]

Religion and mental health are very important subjects that examined. The application of these subjects in human resource management is rarly explored. So, we explored the effect of religion on human resource’s mental health of shahid Chamran University. In this study we examine 327 samples of employees that selected with the use of Cochran's formula and the stratified random sampling method. For data analyses SPSS and PLS software are used. The results show that statistically there is a positive and significant relation between religion and mental health. All dimension of religion except beliefs dimension was statistically positive and significant. More ever, religion of woman individually was more than men but collectively men were strong.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Mental Health
  • Human Resource Management