بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

2 مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشگاه سمنان

چکیده

اینپژوهشدر صددتدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی هوش عاطفی و بررسی تأثیر آن بر سرمایه­ی اجتماعی است. ایده محوری این دو مفهوم را در یک جمله می­توان خلاصه کرد: روابط مهم هستند.روشتحقیق حاضرازنظرهدفکاربردیوبر اساس نحوه­ی گردآوری داده­هاتوصیفی ـ پیمایشیمی­باشد.جامعه­یآماریپژوهشراکارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیلمی­دهند. نمونه­ی آماری شامل 122 نفر از کارکنان است که با استفاده از روشنمونه­گیریتصادفی برای آزمون فرضیات تحقیق انتخاب شده­اند. داده­هایمطالعه با استفاده از پرسش­نامه­ی استاندارد جمع­آوری شدهو با استفادهازمدل­سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایجبهدستآمدهازانجام تحقیقبیانگر تأثیر مستقیم هوش عاطفی بر سرمایه­ی اجتماعی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aninvestigation the Influence of Emotional Intelligence on Social Capital Using Hierarchical Model (Case Study: Shahid Chamran University Staff)

نویسندگان [English]

  • abbasali rastegar 1
  • rasoul gholamzadeh 2
  • hossein farsizadeh 3
چکیده [English]

This study seeks to develop and evaluate the hierarchical model of emotional intelligence and its impact on social capital. The central idea of these two concepts can be summarized in a sentence: relations are important. Method of this study in terms of purpose is application and base on data collection is descriptive – survey. The populations are shahid Chamran University of Ahvaz employees. The sample consisted of 122 employees that use random samplings to test the hypotheses are selected. Data was collected using standard questionnaire and analyzed with structural equation modeling and partial least squares approach. The results indicate direct impact of emotional intelligence on social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • social capital
  • Hierarchical Model
  • Partial Least Squares Approach