دینداری و رفتارهای پرخطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی میزان دینداری و رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه سراسری یزد انجام‌گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از نظریات «کنت»، «وبر»، «واخ»، «لو ونتال و کالت» و «گلاک و استارک» است. این پژوهش با روش توصیفی و در قالب یک طرح پیمایشی و مقطعی انجام شد. داده‌های تحقیق، از 320 نفر از دانشجویان (160 دختر و 160 پسر) که در دانشگاه سراسری یزد اشتغال به تحصیل داشتند، جمع‌آوری شد. این افراد، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار سنجش رفتارهای پرخطر عبارت بود از مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از مدل­یابی معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد کهرفتارهای پرخطر (شاخص کل)، مواد مخدر، الکل، سیگار، خشونت، رفتار جنسی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناک تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود دارد که در مردان بطور معنی‌داری از زنان بیشتر است. همچنین رفتارهای پرخطر (شاخص کل)، سیگار و رانندگی خطرناک تفاوت معناداری بین مجردها و متأهل‌ها وجود دارد که در مجردها بطور معنی‌داری از متأهل‌ها بیشتر است. آزمون آماری پیرسون نیز نشان داد که بین مؤلفه‌های رفتار پرخطر با میزان دینداری رابطه­ی منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نیز بیانگر این است که میزان تأثیر دینداری بر رفتارهای پرخطر، 54/0- است که نشان‌دهنده­ی رابطه­ی معکوس این دو متغیر است یعنی افزایش دینداری باعث کاهش رفتار پرخطر ‌شود.بطور کلی نتایج این پژوهش بر نقش مهم دینداری بر کاهش رفتارهای پرخطر تأکید می­کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religiosity and Risky Behavior

نویسندگان [English]

  • seyed alireza afshani 1
  • shermin emami 2
  • akram mirmongereh 2
چکیده [English]

The current study has been conducted to determine the relationship between religiosityand risky behaviors among students at Yazd University. Theoretical frameworks derived from the theories of Kent, Webber, Wach, Le Vantal and Cults, Gluck and Stark and have been carried out through descriptive and cross-sectional and navigational methods. The data was collected through stratified sampling from 320 students (160 male–160 female) who were enrolled at the University of Yazd and was analyzed with SPSS and Lisrel. The measurement tool of risky behavior is Iranian Youth risk scale. The data was analyzed using structural equation modeling, correlation and t-test. The results indicated that risky behavior (overall index) among men and women such as drugs, alcohol, smoking, violence, sexual behavior, relationships with the opposite sex and dangerous driving was significant and also higher in men than women. Also, risky behavior (overall index) such as smoking and dangerous driving is significant among singles and married that is significantly higher in singles. The Pearson statistical exam also showed that there is a significant negative correlation between the degree of religiosity and riskybehavior. Structural equation modeling analysis results designated that the degree of religiosity torisky behaviors is -0.54 that shows the inverse relationship between the two variables. Therefore, and increase in religiosity reduces risky behavior. Generally, this study emphasizes the important role of religion in reducing risky behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Risky Behavior
  • Gender
  • marital status