تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

خانواده همواره با مسائل متعددی روبرو بوده است. خشونت خانگی همواره یکی از آسیب­های خانواده از گذشته تاکنون بوده است؛ اما امروزه خشونت خانگی ابعاد تازه­تری به خود دیده است. خشونت علیه مردان یکی از انواع جدی خشونت خانگی است که در سال­های اخیر توجه­ی محققین را به خود جلب کرده است. بر این اساس مقاله­ی حاضر در صدد است با تأکید بر اختلال عوامل رابطه­ای درون خانوادگی (بی­نظمی) به بررسی عوامل مؤثر بر خشونت زنان علیه مردان در شهر بابلسر بپردازد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی مردان متأهل شهر بابلسر می­باشد. حجم نمونه­ی آماری بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهر بابلسر جمع­آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که خشونت زنان علیه مردان با متغیرهایی چون عدم همفکری مشترک، عدم همگامی مشترک، عدم همبختی مشترک و عدم همدلی مشترک رابطه­ای معنادار دارد؛ همچنین با توجه به مدل ساختاری ارائه شده همه­ی این متغیرها 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت زنان علیه مردان) را تبیین کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Analysis of Females’ Violence against Men

نویسندگان [English]

  • aliasghar firouzjaeian 1
  • zahra rezaeicharati 2
چکیده [English]

Family always had encountered withvarious issues. Domestic violence has been one of the families’ troubles since this time. But today domestic violence has faced newer aspects. Violence against men is one of the most serious domestic violence which has grabbed researchers’ attention in recent years. Therefore the present article investigates the effective factors on females’ violence against men in Babolsar with focusing on disorder of relative factors which are inside the families (indiscipline). The methodof this research is survey and the instrument for data collecting is the questionnaire which the researcher has piloted it by herself. Participants are included all married men of Babolsar. The number of participants is estimated 384 men according to Coceran formula. The data is collected by using questionnaire and clustering in several sections in Babolsar. The result of the research has shown that there is a relationship between violence against men with variables such as the lack of thinking alike; keep up with each other,common unlucky, and the lack of sympathy. Moreover, by considering the presented model all these variables have stated 35 percent of the changes of dependent variables (violence of women against men).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Violence
  • Domestic Violence
  • Violence against Men
  • Social Disorder