بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در تمام رشته و مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 94-93 صورت گرفته است. داده­های تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه­ی خودسنجی از نمونه­ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه شهید چمران به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با استفاده از فرمول کوکران بود، انتخاب و جمع­آوری گردید اطلاعات مربوط به افراد نمونه با تکنیک پرسشنامه جمع­آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آزمون فرضیات از آزمون­های آماری؛ ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک­طرفه و غیره استفاده شده است. تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای (میزان استفاده از اینترنت، اثربخشی اینترنت و اعتماد به رسانه (اینترنت)) و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد؛ علاوه بر این در این پژوهش برای محاسبه­ی حجم نمونه­ی آماری لازم از فرمول کوکراناستفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Studying of Effect of Internet on Political Attitude of Student (Model of Studying: The Students of Shahid Chamran University of Ahwaz)

نویسندگان [English]

  • alihossein hosseinzadeh 1
  • elahe mavalizadeh 2
  • kamal moradian 3
چکیده [English]

This research is about the effect of internet on political attitude of Shahid Chamran university of Ahwaz student in all fields and educational degrees in 2014-2015 school years. The research data`s were selected and collected base on measurement method and with using self-examination questionnaire in a sample with 307 persons who were student of shahid chamran university by categorical accidental sampling method by using kokaran formula. The analysis of research data is done in two levels: Descriptive and inferential that is used of in hypothesis test part of statistical test, pierson integrity coefficient, unilateral variance analysis and soon. The all stages of analysis data are used by SPSS software. The result showed that there is a positive and significant relation between variable (the amount of using internet, internet impression and trust to media (internet) and political attitude of students. Moreover in this research is used of Kokaran formula to calculate the bulk of necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Political Attitude
  • Impression
  • Trust to Media
  • student