بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 کارشاس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده

این پژوهش با رویکردهای مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی بوردیو،پاتنام،باندورا،فوکویاما به بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر خشونت و عوامل مرتبط با آن می­پردازد. جامعه­ی آماری این تحقیق زنان متأهل شهر مشهد با حجم نمونه­ی 196 نفر است که از روش نمونه­گیری خوشه­ای با تخصیص مناسب انتخاب شده­اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ی محقق ساخته است. عوامل مورد بررسی خشونت، سرمایه­ی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت خانوادگی، اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و زنان متأهل شهر مشهد است. نتایج تحلیل آماری موجود در تحقیق نشان می­دهد که تنها 74/9 درصد از زنان هیچ­وقت مورد ضرب و شتم همسرانشان قرار نمی­گیرند و 62 درصد بیشتر اوقات مورد خشونت بدنی قرار می­گیرند؛ بطور کلی با توجه به آمارهای موجود می­توان گفت بین سرمایه­ی اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه­ی معکوس وجود دارد یعنی هر چه سرمایه­ی اجتماعی بیشتر خشونت کمتری نسبت به زنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Social Capital on Domestic Violence against Women in Mashhad

نویسندگان [English]

  • homa zanjanizadeh 1
  • ebrahim salehabadi 2
  • neda jafarian yazdi 3
1
2
3
چکیده [English]

This particular study different approach to agency approach Bourdieu, Putnam, Bandura, and Fukuyama examines the impact of social capital on violence and the factors associated with it. The presented research has a measurable method and its sample has been selected from 196 married women in different parts of Mashhad, having considered their social class and the effects of social capital on violence against women. For doing this the relation between violence against women with the type of social capital in four different dimension including family support, employment, education, belief and social communications and its direct effect on violence against women has been studied. The written presented in this research according to the special stand of each quantity and qualities paradigm is trying to have a cognitive usage approach so it can have suitable applied solution. The statistical analysis of the study show that only 9.74 % of women have never been assaulted and battered by their husbands and 62 % are most of the times physically abused, overall according to the statistics we can conclude that there is reversible relation between social capital and violence against women that means the more the social capital, the less violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • social capital
  • Social Trust
  • Married Women in Mashhad
  • family support