بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس 115 اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش در اورژانس 115 اهواز و تعیین رابطه­ی بین این دو مفهوم است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه­ی سرمایه­ی اجتماعی محقق ساخته و پرسشنامه­ی مدیریت دانش برگرفته از پرسشنامه­ی فولاد (1393)، مبتنی بر مدل جاشپارا انجام شده است.  جامعه­ی پژوهش تمام 287 نفر کارکنان اورژانس 115 اهواز شامل کارکنان ستادی و افراد مستقر در 29 پایگاه اورژانس در سطح اهواز هستند. پرسشنامه­ها در تابستان سال1393 بطور حضوری توزیع شد و در نهایت تعداد 244 پرسشنامه یا بیش از 61 درصد از آن­ها در تجزیه و تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از      نرم­افزار 19 SPSS صورت گرفت. برای تعیین سطح هر مؤلفه از آزمون تی تک نمونه­ای و برای تعیین وجود یا نبود رابطه بین دو مفهوم سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان استقرار سرمایه­ی اجتماعی به صورت کلی در سطح نسبتاً مطلوب و میزان استقرار مدیریت دانش به صورت کلی در سطح متوسط است؛ همچنین رابطه­ی معنادار مثبت در حد متوسط بین سرمایه­ی اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد. در انتها، براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Status and Relationship of the Concepts of Social Capital and Knowledge Management among Emergency Medical Services 115 Employees in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • shabnam shahini 1
  • zahed bigdeli 2
  • samira soleymanpour 3
چکیده [English]

This study attempted to investigate social capital and knowledge management concepts among the employees of EMS (emergency medical services) 115 in Ahvaz. It also tried to determine the relationship between the two concepts. The research is of a descriptive-analytic type which used a survey method and a questionnaire to collect the data. The questionnaire consisted of two parts; a researcher-made questionnaire for social capital and a questionnaire for knowledge management adopted from Foolad (2014) which is based on Jashpara’s 4-loop scale. The validity and reliability of the questionnaire were measured. The population consisted of 287 people working in the EMS headquarter as well as those serving in 29 medical stations throughout the city of Ahvaz. The questionnaires were distributed in person and 244 questionnaires (over 61%) were fully completed and returned and used in the analyses. SPSS 19 was used to analyze the data. To determine the level of each variable and it components, one-sample t-test was applied and to test the relationship between the two variables of social capital and knowledge management, Pearson Correlation Coefficient was used. The results showed that total social capital among the employees is at a “fairly desirable” level, and for knowledge management is at a “moderate level”. There is also a positive significant correlation at a “moderate level” between the two concepts of social capital and knowledge management. Finally, some suggests are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Knowledge Management
  • Emergency Medical Services Employees
  • Ahvaz