بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

از دو دهه­ی گذشته مفهوم موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم­گیری در خانواده انجامیده است.  این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر هر دو همسر در تصمیم­گیری­ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد تا اینکه هر یک از همسران به تنهایی تصمیم­گیرنده باشد.  تحصیلات و موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی زنان اساس قدرت آنان را در خانواده پی­ریزی می­نماید. هدف تحقیق حاضر، بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده است.  روش مورد مطالعه، روش پیمایشی (کمی) می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، تعداد 384 نفر (زن متأهل) بعنوان نمونه از 53943 نفر جامعه­ی آماری (جمعیت زنان متأهل) انتخاب شده است.  این تحقیق با استفاده از رویکردهای زیست­شناختی، روان­شناختی، جامعه­شناختی و نظریه­های تفکیک نقش، نظریه­های فمنیستی، نظریه­ی منابع، نظریه­ی جامعه­پذیری جنسیتی و نظریه­ی بوردیو به بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده پرداخته است.  بدین ترتیب، نتایج آزمون اسپیرمن و آزمون­های T و F نشان     می­دهند که رابطه­ی مثبت و معناداری بین متغیرهای نگرش­های جنسیتی زنان، میزان منابع ارزشمند زنان، تطابق­پذیری زنان، اشتغال زنان و سن همسر با قدرت زنان در خانواده وجود دارد؛ اما رابطه­ی متغیرهای سن زنان، قومیت زنان و مردان و طول مدت ازدواج با قدرت زنان در خانواده معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Effective Factors on Women Status and Its Effect on Structure of Power in Families

نویسندگان [English]

  • masoumeh bagheri 1
  • alihossein hosseinzadeh 1
  • somayeh bahrampour 2
  • sajad bahmaee 3
چکیده [English]

In the past two decades, the concept of women's status has been expanded from education and socio-economic status to include women's access to control over resources and decision making power within the household. It is true that if both spouses participate in a decision, a better outcome may result than if either member alone takes the decision. A women's education and the socio-economic status of her family of origin are bases of her power in the household. From the perspective of the sociology of the family as one of the major social institutions known. The aim of the present research study is to analyze effect of status of women in the decision making power within the household. Hence in the theoretical context, we used sociological, psychological and feminist theories, technique of collective data is questionnaire and we used both the descriptive and analytical methods. Random samples of this research were 384 married (from 53943) women, in the city of Abadan in the province of khouzestan. The main finding in this regards has shown that the decision making power with in household is vividly notable among employed women. The finding of the study indicated a significant relationship between women status with increasing power in economical determination, the gender perspective, valuable resources of women, compliance of women, women's employment and the age of the spouse with the power of women in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The status of women
  • Family power structure
  • Women's employment
  • Women compliance
  • Women's Resource