بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده و چندگانه‏ی آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه، باانتخاب تصادفی و مشارکت 188 نفر از اعضای هیأت علمی و 119 نفر از کارشناسان دانشگاه در تکمیل پرسشنامه‏های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، تحقیقی توصیفی - تحلیلی انجام شد.  نتایج تحقیق دلالت دارند که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین‏تر از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی‏ها با شاخص مطلوب مفروض در این پژوهش، معنادار است.  بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و اکثر مؤلفه‏های آنها رابطه‏ی معنادار و مثبتی مشاهده گردید.  بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد که از بین مؤلفه‏های فرهنگ سازمانی، پنج مؤلفه، شامل حمایت مدیریت، هویت، کنترل، سازش با تعارض و ریسک‏پذیری دارای تأثیر معنادار بر مدیریت دانش هستند و این پنج مؤلفه روی هم قادرند 36 درصد از واریانس مدیریت دانش را پیش‏بینی نمایند.  طبق نتایج، مؤلفه‏ی درونی‏سازی می‏تواند به تنهایی 25 درصد از فرهنگ سازمانی دانشگاه را پیش‏بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Knowledge Management Based On (SECI) In Shahid Chamran University and Its Relationship with Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • abdollah parsa 1
  • yadollah mehralizadeh 2
  • esmat zamani 3
چکیده [English]

For conducting a survey about the status of knowledge management (K.M) in Shahid Chamran University and its relationship with organizational culture (O.C), 188 faculties and 119 employees were randomly selected and then completed two questionnaires. Based on the results, there was found that the status of (K.M) is lower than critical value (t=3.5) and their differences are significant. Stepwise regression showed that five of (O.C) factors: (management support, identity, control, agreement whit conflict and risk tolerance) have significant effects on (K.M) and they can totally predict 36 percent of (K.M) variance. Also it was found that internalization can predict 25 percent of (O.C) solely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge Management
  • organizational culture
  • University
  • internalization
  • Management support
  • Shahid Chamran university