بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آیت‌اله بروجردی (ره)

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحقیق حاضر، در صدد بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع­دوستانه در هنگام بروز یک موقعیت اضطراری و بحرانی می­باشد.  اینکه چه عواملی   می­توانند در چنین موقعیت­هایی در مداخله و ارائه­ی رفتار یاری­گرانه، نقش تسهیل­کننده یا مانع­شونده ایفا کنند؛ با این هدف، به نظریه­هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درباره­ی این موضوع به بحث پرداخته بودند، مراجعه شد.  نظریه­هایی همچون شهرگرایی، نهادگرایی، غفلت جمعی، لوث مسئولیت و رفتارگرایی چارچوب نظری پژوهش را تشکیل داده و فرضیات تحقیق از آنها استخراج شدند.  روش تحقیق، پیمایش و تکنیک مورد استفاده، مصاحبه به کمک پرسشنامه­ی محقق ساخته با سؤال­های بسته  می­باشد.  جامعه­ی آماری تمامی شهروندان بالای 18 سال شهرستان همدان بود که بر اساس سرشماری سال 1392 مرکز آمار ایران 889583 نفر ذکر شده است.  با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر محاسبه گردید.  نحوه­ی نمونه­گیری، ترکیبی از روش خوشه­ای و تصادفی است.  بدین صورت که مناطق مختلف شهری بر اساس عرف اقتصادی ـ اجتماعی به سه طبقه تقسیم و در مرحله­ی اول بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای، از هر طبقه پنج منطقه انتخاب شدند و در مرحله­ی بعد، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی پاسخگویان انتخاب شدند.  یافته­های تحقیق و آزمون­های آماری مربوطه نشان داد که بین نهادگرایی (41/0-)، شهرگرایی (72/0-)، غفلت جمعی (37/0-)، لوث مسئولیت (27/0-) و رفتارگرایی (56/0-) و نوع­دوستی رابطه­ی معناداری وجود دارد.  به عبارت دیگر؛ نهادگرایی، شهرگرایی، لوث مسئولیت، غفلت جمعی و تعلق به اصول رفتارگرایی باعث کاهش میزان  نوع­دوستی در افراد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Altruistic Behavior Affecting Factors among Hamadan Citizens in 2013

نویسندگان [English]

  • mohammadreza hosseini 1
  • akbar talebpour 1
  • hossein emamalizadeh 2
1
2
چکیده [English]

The present study aims to investigate the influencing factors on altruistic behaviors while an emergency and crises position occur. Our basic problem was; what factors can intervene and play facilitator or inhibitor role in such situations? With this objective, we refer to theories that were directly or indirectly relate to this issue. Theories such as Urbanization, institutionalism, collective ignorance, revile responsibility, and behaviorism has established the theoretical framework of research and hypotheses have been extracted from above theories. Research method was survey, and used interview techniques with closed questions to collect data. The population of the study was all over 18 years citizens of Hamadan city in 2013. The sample size were 384 person that calculated using Cochran formula. Sampling mode, was combination of random and cluster sampling. Urban areas based on socio-economic norms divided into three categories, at first stage, based on cluster sampling, five categories were selected and then from each category respondents were selected randomly. Research findings and statistical tests showed that; there is significant relationship between institutionalism (-.042), Urbanization (-.072), collective ignorance (-0.37), revile responsibility (-.027), behaviorism (-.056) and altruism. In other words, institutionalism, urbanization, revile liability, collective ignorance and attachment to the principles of behaviorism reduced altruism attitudes among individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruism
  • Urbanization
  • Institutionalism
  • Collective Ignorance
  • Revile Responsibility
  • Behaviorism
  • Social Apathy