رابطه بین دینداری و اخلاق کار (مورد مطالعه: کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

بدون تردید یکی از عوامل مؤثر بر توسعه­ی اجتماعی، اخلاق کار افراد و یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان­ها، دینداری است. افرادی که مذهب در زندگیشان نقش پررنگ­تری دارد احتمالاً تمایل و علاقه­ی بیشتری برای رعایت معیارهای اخلاقی، نظم و انضباط، و مسئولیت­پذیری داشته باشند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه­ی بین میزان دینداری و اخلاق کار کارمندان ادارات دولتی مستقر در شهر اقلید انجام گرفته است. مطالعه به روش پیمایش با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌بندی انجام گرفت. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه و از یک نمونه­ی 300 نفری از 42 اداره­ی دولتی مستقر در شهر اقلید استان فارس گردآوری شده است. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب   شاخص­های مختلف دینداری و اخلاق کار نشان‌دهنده­ی شاخص بالاتر از حد متوسط میزان دینداری و اخلاق کار در جمعیت مورد مطالعه است. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای دینداری با اخلاق کار نشان می‌دهد که همبستگی متغیرهای دینداری اعتقادی (212/0=r)، دینداری مناسکی (338/0=r)، دینداری تجربی (165/0=r) و دینداری پیامدی (346/0=r) با اخلاق کار در سطح 01/0 معنی‌دار است؛ همچنین نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر نشان داد که متغیر دینداری پیامدی با ضریب مسیر 35/0 توانسته است به طور مستقیم و دینداری اعتقادی با ضریب مسیر 13/0، دینداری مناسکی با ضریب مسیر 18/0 و دینداری تجربی با ضریب مسیر 02/0 به طور غیر مستقیم بر متغیر وابسته (اخلاق کار) تأثیر گذارد. در مجموع با توجه به مقدار R2 مدل (119/0) مشخص گردید که متغیرهای مستقل این پژوهش تقریباً 12 درصد از تغییرات متغیر اخلاق کار را در کارمندان تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association between Religiosity and Work Ethics (Case of Study: State Organizations’ Employees in the City of Eghleed)

نویسندگان [English]

  • mansour haghighatian 1
  • vahid salehi 2
1
2
چکیده [English]

The work ethic of individuals is undoubtedly one the most important factors affecting social development, and one the most influential factors of individuals’ outlook and behavior, is religiosity. Those of stronger religious orientations are probably more inclined to observe ethical standards and have a more responsible attitude toward work and their duties. Therefore, the present article aims to study the relations between the level of religiosity and work ethic among Eghleed’s employees of governmental organizations. The research method employed was survey and the research instrument was questionnaire. The sample consisted of 300 workers of 42 government organizations who were selected a quota sampling technique. Gelock and Stark’s multidimensional model of religiosity was used. Research results showed that the level of both religiosity and work ethic among the respondents were above the medium. Correlations tests showed work ethic was significantly related to the dimensions of beliefs (r= 0.212), rituals (r = 0.338), experiential (r = 0.165), and consequential (r = 0.346). Path analysis showed that the path coefficient of consequential religiosity was 0.35, that of beliefs was 0.13, of rituals was 0.18, and of experiential was 0.02. All the independent variables could explain about 12 percent of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Ethic
  • Beliefs
  • Rituals
  • Experiential
  • State Employees
  • religiosity