تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گرو علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

چکیده

در یکی دو قرن اخیر مسئله‌ی حضور زنان در اجتماعی در جوامع معاصر برجستگی و نمود خاصی یافته است.  تغییر در نگرش به زنان بدون تردید مقدمه‌ای هرگونه تغییر در رابطه با وضعیت زنان در جوامع مختلف است.  از این منظر، گذار به وضعیت برابری جنسیتی مستلزم تغییر در نگرش‌ها نسبت به نابرابری جنسیتی و لوازم و عناصر آن دانسته می‌شود.  مطالعه­ی حاضر در راستای شناسایی وضعیت نگرش به زنان در ایران با توجه خاص به تغییرات ناشی از آن مبتنی بر شاخص‌های توسعه­ی انسانی سازمان‌یافته است.  داده‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه­ی اصلی تحقیق از مجموعه داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها WVS، موج پیمایش سال‌های 2005 تا 2008 اخذ شده است.  این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونه­ی آماری انجام شده است.  با توجه به وضعیت داده‌ها، تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان‌های ایران بوده است و با در نظر گرفتن استان‌های خراسان جنوبی و شمالی که داده‌های آنها در استان خراسان رضوی ادغام شده‌اند.  تحلیل‌های پژوهش حاضر بر حسب 19 استان باقیمانده صورت پذیرفته است. یافته‌ها حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت شاخص توسعه­ی انسانی (HDI) و زیرمجموعه‌های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با نگرش به زنان در ابعاد مختلف است؛ همچنین نتایج رگرسیونی نشان می‌دهند که شاخص توسعه­ی انسانی به تنهایی بیش از 4/35 درصد از واریانس نگرش مثبت به زنان در استان‌های ایران را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis Approaches and Goals of Gender Equality in Human Development

نویسندگان [English]

  • yaghoub ahmadi 1
  • mehran sohrabzadeh 2
  • taha ashayeri 3
چکیده [English]

In the last two centuries of the social problem of women in contemporary society and its prominence is certain. Changes in attitudes to women, no doubt, introduction of any changes in the status of women in different societies. From this perspective, the transition state requires a change in attitudes towards gender equality and gender inequality, and parts of it are known. The present study is to determine the attitude to women in particular due to the changes caused by human development indices based organized. Data used to test the main hypothesis of the World Values Survey data set WVS, wave measurement is taken between 2005 and 2008. The survey was conducted in 2007 and 2667 are examples.Analysis of research has been done in the remaining 19 provinces. 4/35% of variance explained positive attitude to women in the provinces of Iran.And taking into consideration the southern and northern Khorasan Razavi Khorasan which data are integrated. Analysis of research has been done in the remaining 19 provinces.The results showed a significant correlation between the human development index (HDI) and its sub-capita income, life expectancy and education level with the attitude to women in different areas, the regression results indicate that human development index alone, more than 4/35% of variance explained positive attitude to women in the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development
  • culture
  • women
  • Gender Equality