مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزهدرارتباطباموضوعتوسعه­ی اجتماعیوفرهنگی، مسئله­یکیفیتزندگیومیزانرضایتافرادازابعادوجنبه­هایمختلف­شاناهمیتفراوانییافتهاست.  توسعه­یاجتماعیازیکطرفمیزانرفاهوبرخورداریافرادرابالامی­برد از سوی دیگر نقش بارزی در ارتقاء سطح زندگی شهروندان دارد.  هدف از این پژوهش بررسیتأثیربرخیعواملاجتماعیبر کیفیت زندگی زنان بر اساس پرسشنامه­ی سازمان جهانی بهداشت در شهر مشهد می­باشد.  پژوهش حاضر در سال 1393 بر اساس روش پیمایشی در بین زنان 15 تا 45 ساله­ی کلان­شهر مشهد با توجه به حجم نمونه 391 نفر بر اساس فرمول کوکران و نمونه­گیری تصادفی ساده و خوشه­ای در مناطق شهری مشهد به انجام رسیده است.  آلفای کرانباخ (70%) می­باشد.  این تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه شاخص سلامت همگانی زنان کلان­شهر مشهد بیشترین اهمیت را داشته، مشکلات روحی بیشترین دغدغه­ی زنان بوده و متأسفانه میانگین مقیاس­های مربوطه از حد متوسط پایین بوده است.  نتایجآزمون همبستگینشاندادکهبینکیفیتزندگی و سرمایه­ی اجتماعی (54/0=r)، پایگاه اجتماعی (53/0=r)، سن (51/0=r)، وضعیت تأهل (40/0=r)، سطح تحصیلات (32/0=r)، وضعیت اشتغال (25/0=r) به ترتیب بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی زنان جامعه­ی مورد مطالعه دارد.  بر این اساس تشویق به مشارکت اجتماعی، ارائه­ی تسهیلات سلامت عمومی، روانی و اجتماعی،گسترش خدمات مشاوره­ای، توانمندسازی خلاقیت­ها، حمایت و ترویج کارگاه­های خوداشتغالی خانگی، تشویق به تحصیلات عالیه، ارتقاء شاخص­های سرمایه­ی اجتماعی و امنیت اجتماعی، افزایش سرانه­ی فضاهای فراغتی و ... را مورد برنامه­ریزی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Factors Affecting the Development of the Quality of Life of Women in Mashhad

نویسندگان [English]

  • ahmad bokharaei 1
  • mohammadhasan sharbatian 2
1
2
چکیده [English]

Today in connection with the social and cultural development, the issue of quality of life and satisfaction with various aspects of their subjects is important Social development on the one hand and to the welfare of individuals raises,The Social Development has an important role in improving the lives of citizens.The purpose of this study was to investigate the influence of social factors on quality of life questionnaire based on the World Health Organization is in Mashhad.This research is based on a 2013 survey among women 15 to 45 years of Mashhad Metropolis ... Given the sample size of 391 patients based on Cronbach's alpha (70%) of the study, according to research conducted in the field of public health, women's most important cities Mashhad, The greatest concern for women's health problems, unfortunately, the average scale is lower than average. Test results showed that the correlation between quality of life and social capital (r = 0.54), social status (r = 0.53), age (0.51 r =), marital status (r = 0.40), educational level (.r = 0.32), employment status, (r = 0.25) had the highest effect on the quality of life of women in the study population. Accordingly encourage community participation, public health facilities, mental, and social development services, enabling the creation, protection and promotion of domestic entrepreneurship workshops, encouraging higher education, the promotion of social capital and social security, increased ... to provide recreational space per plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Social Welfare
  • Women's
  • social capital
  • quality of life
  • Mashhad