بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه آزاد دهاقان

2 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تبریز ebrahimi_e60@yahoo.com

چکیده

رفتارهای پرخطر یکی از بزرگ­ترین معضلات در دنیای کنونی است که موجب تهدید جدی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می­گردد.  هدف از این مقاله بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان می­باشد نمونه­ی مورد نظر 300 (156 نفر دانشجوی دختر و 144 نفر دانشجوی پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده که به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند.  ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس رفتارهای پرخطر (YRBSS) و پرسشنامه­ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) بوده است.  داده­ها با استفاده از آزمون  T.TESTو ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.  یافته­ها نشان داد که بین رفتارهای پرخطردانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری در سطح (001/0>P) وجود داشته است.  پسران بیشتر از دختران به رفتارهای پرخطر دست می­زنندو در مقایسه با دختران از کیفیت زندگی پایین­تری برخوردارند و این اختلاف در سطح (05/0>P) معنادار بوده است.  بین کیفیت زندگی پسران و دختران با رفتارهای پرخطر آنها همبستگی معکوس و معنی­داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Life Quality Effects on Students Conduct Security (Case Study: Marvdasht Azad University)

نویسندگان [English]

  • farzaneh mohammadi 1
  • nader zali 2
  • esmaeil ghasemi 3
  • nayer ebrahimi 4
چکیده [English]

Risky behavior one of the largest Problems Today is that causes serious threat to social structures, economic and cultural. The purpose of this paper is investigation of life quality effect on Students conduct security. This researches to comparative- analysis Method a done. Sample of 300 (156 female and 144 male students) were marvdasht of Islamic Azad University students the multi-stage cluster sampling method selected. Tool Collect Data risky behavior scale (YRBSS) and the world health organization quality of life questionnaire (WHOQOL-BREF) has been. Data T.TEST test and Pearson correlation and multiple regression analyzes were. The findings showed that there was significant difference between male and female students in high-risk behaviors (p>0/001) exists. Boys than girls More to make risky behaviors and have lower quality of life compared to girls and this difference in level (p>0/05) was significant. Between boys and girls quality of life with their risky behavior there was a significant and inverse correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risky Behavior
  • quality of life
  • Mental Health
  • Physical Health
  • students