تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه­های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) انجام شده است.  روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.  داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته جمع­آوری شد.  جامعه­ی آماری پژوهش شامل 160 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می­باشد که با کمک جدول کرجسی مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی، نمونه­ای متشکل از 114 نفر تعیین گردید.  داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی، سن و سابقه­ی خدمت متفاوت در خصوص چابکی سازمانی تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.  بین دو دسته عوامل داخلی و بیرونی اثرگذار بر فناوری اطلاعات با چابکی سازمانی رابطه وجود دارد و همچنین عوامل بیرونی اثر بیشتری بر چابکی سازمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Communication and Technology on Organizational Agility in Khuzestan Public Universities (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • elham khosravipour 1
  • ghanbar amirnezhad 2
چکیده [English]

These studies have been carried out to evaluate the impact of ICT on organizational agility in Khuzestan public universities (case study: Shahid Chamran University of Ahvaz). Validity of questionnaire was approved by comments of university faculty members and the reliability was approved by using Cranach’s alpha coefficients (=α0/96). Data were collected by researcher-made questionnaire. Statistical society of the research included 160 faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz which 114 of them were selected randomly with Morgan Table. Data was analyzed through SPSS and LISREL. The results show that there was no statistically significant difference between the views of academic staff with different major, age and work experience in organizational agility. There is significant relationship between external and internal variables affecting information communication and technology with organizational agility and also external variables have greatest impact on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • organizational agility
  • information and communication technology