اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق ‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه سرمایه­ی اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت­ها و توسعه­ی پایدار، یکی از ابزارهای ظرفیت­سازی در اجتماعات، تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکلات اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه­های رفاه اجتماعی و ارتقاء سلامت فردی واجتماعی می­دانند و در ارتباط با توسعه­ی مناطق روستایی سرمایه­ی اجتماعی ابزاری برای ارتقاء درآمد، کاهش فقر، مدیریت پایدار منابع، ارتقاء انگیزش، مشارکت فعال در تصمیم­گیری، ارتقاء     شاخص­های سلامت، توانمندسازی و ... محسوب می­شود.  هدف این مقاله تجزیه، تحلیل و بررسی اثرات سرمایه­ی اجتماعی در توسعه­ی مناطق روستایی می­باشد.  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، از نوع تحقیقات توصیفی ـ تبیینی است؛ که در آن با استفاده از نمونه­گیری تصادفی از طریق فرمول کوکران، 197 نفر از روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین­شهر انتخاب شدند.  ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای تعیین روایی محتوای آن از نقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز استفاده شد و پایایی آن با بهره­گیری از فرمول کرونباخ ـ آلفا (83/0<α) محاسبه گردید.  نتایج نشان می­دهد مهم­ترین متغیرهای تأثیرگذار سرمایه­ی اجتماعی در توسعه­ی مناطق روستایی شامل چهار مؤلفه­ی (اقتصادی، مشارکتی، کنش متقابل و محیطی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 16/61 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Capital Effects the Rural Areas Development (Case Study: Meshkinshahr County)

نویسنده [English]

  • vakil heydari sarban
چکیده [English]

Social capital is one of the nation’s wealth and sustainable development, capacity-building instruments to communities, an arrangement for preventing and decreasing of social problems and a factor for social welfare plans success and promotion of individual and social today. With relation to rural areas development, Social capital play important role at the promotion of income, poverty reduction, management of resources sustainable, motivation promotion, active participation to decision-making, safety index promotion, empowerment and … in the rural areas. The aim of this paper surveying of social capital effects in the rural areas. Present research is applied and its research method is descriptive-analytical survey. Also at this research was selected the 197 inhabitant farmers in the rural areas of Meshkinshahar county by way random sampling through the medium of Cochran’s Test. Also research tool is questionnaire that its validity via different experts’ views was confirmed. Also research reliability was calculated by sexually from Cronbakh (α>0.83) formula. At the end results showed that the most important of social capital affecting varieties in the rural areas are component four such as (economical, interaction action, environmental and participation). Their variance and explained accumulated variance number is (61.16) by through of this four factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Social Participation
  • Rural Development
  • Meshkinshsar County