تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 155-176

یعقوب احمدی؛ مهران سهراب زاده؛ طاها عشایری


تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 161-184

10.22055/qjsd.2015.11934

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حمیده دانش


تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 173-196

سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه


بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی


بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 189-215

10.22055/qjsd.2016.12524

حسن مومنی؛ عبدالحسین کلانتری


بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه اجتماعی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 195-218

10.22055/qjsd.2019.14194

سید جواد آقاجری؛ منصور زراءنژاد؛ محمد هادی اکبرزاده


تبیین رابطه سبک زندگی با هویت (مطالعه تجربی استان لرستان)

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 203-228

10.22055/qjsd.2018.14019

نورالدین اله دادی؛ سعید گودرزی


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 211-242

10.22055/qjsd.2017.12831

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ عادله سلیمی فرد؛ محمدحسین قلمبر


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 197-222

معصومه باقری؛ سجاد بهمئی