بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی


پیامدهای رویکرد محله‌محوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 159-186

10.22055/qjsd.2016.12203

علی فلاحی؛ فریدون رمضانی؛ حبیب آقابخشی


تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، تیر 1397، صفحه 167-186

10.22055/qjsd.2018.13684

امیرعلی درستی؛ مهدی ادیبی سده؛ عبدالرضا ادهمی


نقش ایین های مذهبی در ساختار شهر سنتی (مطالعه موردی: شهر شوشتر)

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 178-208

10.22055/qjsd.2019.27045.1774

محمد ابراهیم مظهری؛ فاطمه پودات


آسیب‌شناسی مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 179-201

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور


بررسی تأثیر دینداری بر گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 195-210

10.22055/qjsd.2017.12829

سیروس احمدی؛ قاسم زارعی


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: گروه‌های قومی ساکن اهواز)

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 215-250

10.22055/qjsd.2021.38246.2488

امیرحسین زندی دره غریبی؛ شاپور بهیان بهیان؛ رضا اسماعیلی