بازآفرینی هویت فرهنگی قومی در میان مردم عرب خوزستان

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 63-92

10.22055/qjsd.2022.38115.2480

سیدمعین موسوی سرشت؛ اسداله بابایی فرد


زورخانه و منابع هویت‌یابی آن

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 67-84

سینا امینی زاده؛ داریوش بوستانی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 67-82

10.22055/qjsd.2016.12199

جهانگیر جهانگیری؛ خلیل اله سردارنیا؛ قاسم علیزاده


تحلیل جامعه‌شناختی تلقی نخبگان علوم اجتماعی ایران درباره توسعه اقتصادی ـ اجتماعی

دوره 15، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 79-114

10.22055/qjsd.2021.17075

محمود بسطامی نژاد؛ اکبر طالب پور؛ خلیل میرزایی


بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 67-84

فرزانه محمدی؛ نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ نیر ابراهیمی


تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 75-96

سیعد مهرپوز؛ حبیب احمدی؛ مرجان نادری


بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 79-100

10.22055/qjsd.2016.11945

عبدالرضا باقری بنجار؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ بانو بیگی ملگ آبادی؛ میثم محمدی


تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبر

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 79-114

10.22055/qjsd.2022.36705.2402

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ اعظم علیزاده


بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 81-106

10.22055/qjsd.2017.13049

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ ندا لطیفی پاک