فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 37-66

اکرم حمیدیان؛ عزیز حزباوی؛ حسن رضا یوسفوند


بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 37-66

10.22055/qjsd.2018.14011

غلامرضا غفاری؛ جابر مولایی؛ حسن مومنی


بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 47-62

علی حسین حسین زاده؛ الهه موالی زاده؛ کمال مرادیان


بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران: مطالعه موردی 1400-1392

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 27-78

10.22055/qjsd.2022.41308.2700

سعید داراب نیا؛ حسین کریمی فرد؛ جهانبخش مرادی؛ علی بختیارپور


تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 53-74

محمدعلی فیروزی؛ زهرا نصرآبادی


خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان)

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 53-78

10.22055/qjsd.2015.11922

سوده مقصودی؛ فاطمه یاری نسب؛ فاطمه ابراهیمی


فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 55-82

10.22055/qjsd.2018.13508

علی حیدر حیدری؛ مسعود گلچین؛ بیژن زارع؛ مجید روهنده


تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورتبندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو

دوره 13، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 55-90

10.22055/qjsd.2019.25475.1625

فردین محمدی؛ کمال خالق پناه؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی


بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده


بررسی تأثیر معلولیت بر طرد اجتماعی سالمندان شهر ورامین

دوره 14، شماره 1، آذر 1398، صفحه 61-94

10.22055/qjsd.2019.15266

علی اکبر تاج مزینانی؛ مهدیه لاریجانی


ضعف کنترل‌های رسمی و بازتولید مجرمیت: بررسی کیفی مجرمین قتل عمد و آدم‌ربایی در شهر کرمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 61-92

10.22055/qjsd.2020.15401

محبوبه میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو؛ سید مهدی احمدی موسوی


ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 63-84

مسعود صفایی پور؛ زهرا احمدی