کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی


سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

دوره 14، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-32

10.22055/qjsd.2020.15398

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد؛ احسان خانمحمدی


تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده


فهم نظام معنایی شهروندان تهرانی از مفهوم حریم خصوصی

دوره 17، شماره 1، آذر 1401، صفحه 1-24

10.22055/qjsd.2023.33592.2230

سید حسن حسینی؛ شهلا تیمورنژاد


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی


بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان