دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر رفاه و آسایش کارکنان بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی در دانشگاه‌های استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22055/qjsd.2020.22778.1452

قنبر امیرنژاد؛ ژاله اژدری


2. مطالعه کیفی علل و زمینه های خشونت نوجوانان دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22055/qjsd.2020.26903.1760

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد


3. بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی عراقی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22055/qjsd.2020.31313.2062

مجید گودرزی


4. آنالیز نقش مدیریت دانش با رویکرد بهسازی کارکنان با تاکید بر آسیب شناسی دانش کارکنان بازنشسته (مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

10.22055/qjsd.2020.31063.2041

فاطمه رضایی؛ محمد حسین پور؛ یداله مهرعلی زاده


5. فراتحلیل مطالعات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مناطق حاشیه نشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22055/qjsd.2020.31617.2094

سیده فرانک موسوی؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور


6. تجربه زیسته رزمنده داوطلب جنگ ایران و عراق(1359-1367) ( نمونه مورد مطالعه، خاطرات و روایات محسن مطلق در کتاب " زنده باد کمیل " )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

10.22055/qjsd.2020.23006.1464

فریبا نظری پورکیایی؛ علیرضا قبادی؛ فرح ترکمان


7. تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22055/qjsd.2020.33566.2227

عبدالحسین نیسی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی ا... نقی پورفر


8. بررسی مقایسه‌ای چگونگی بازتاب رویدادهای مهم زیست‌محیطی خوزستان در دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22055/qjsd.2020.31537.2084

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


9. مطالعه تجربه زیسته زوج‌های در معرض طلاق و طلاق گرفته شهر اهواز و و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22055/qjsd.2021.35298.2310

نسرین اردلی؛ یوسفعلی عطاری؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی


10. مقایسه اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مبتنی بر دیدگاه گیری اجتماعی بر شناخت اجتماعی نوجوانان دارای قلدری سایبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22055/qjsd.2021.36667.2400

اقدس صفری؛ ناصر امینی؛ محمد بهروزی؛ غلامرضا جعفری نیا


11. معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: : روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی