تعداد مقالات: 261

1. کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی


2. نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22055/qjsd.2018.13651

مهسا صادقی نژاد؛ محمد مظلوم خراسانی


6. سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

دوره 14، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/qjsd.2020.15398

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد؛ احسان خانمحمدی


8. نسبت سرمایه اجتماعی و قانون‌پذیری در آراء سه نسل از جامعه‌شناسان

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-36

یارمحمد قاسمی؛ مریم رضایی


9. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


11. تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


14. سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی


15. بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان


21. بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2018.13506

فاطمه مدیری؛ خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان


22. تبیین جامعه‌شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2018.13678

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


23. عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-36

10.22055/qjsd.2018.14010

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی


24. واکاوی چالش‌های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر ۲۰ تا 26 ساله یک دانشگاه دولتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-34

10.22055/qjsd.2019.14187

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیر مظاهری


25. ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی