کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2018.13506

فاطمه مدیری؛ خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان


فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 55-82

10.22055/qjsd.2018.13508

علی حیدر حیدری؛ مسعود گلچین؛ بیژن زارع؛ مجید روهنده