کلیدواژه‌ها = قدرت
بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران: مطالعه موردی 1400-1392

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 27-78

10.22055/qjsd.2022.41308.2700

سعید داراب نیا؛ حسین کریمی فرد؛ جهانبخش مرادی؛ علی بختیارپور


تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبر

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 79-114

10.22055/qjsd.2022.36705.2402

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ اعظم علیزاده


بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان